Nr. 1 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Vandhul og mose i et spulefelt i Aalborg Kommune

Denne afgørelse vedrører spørgsmålet om, hvorvidt et vandhul og en mose, der som sådan opfylder kriterierne for at være beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, er omfattet af beskyttelsen, når de indgår i et teknisk anlæg, der er godkendt efter miljøbeskyttelsesloven.
Det tidligere Nordjyllands Amt godkendte i 1987 etablering af et slamdepot (spulefelt) til deponering af havbundsmaterialer. Spulefeltet blev etableret omkring 1990.

Kommunen konstaterede ved besigtigelse i 2009, at der var opstået en mose og et vandhul inden for det godkendte spulefelt, der opfyldte kriterierne for at være omfattet af beskyttelsen i naturbeskyttelseslovens § 3.

Afgørelsen blev påklaget af Aalborg havn, som ejer af spulefeltet. Det blev i klagen gjort gældende, at i og med arealerne indgik i et teknisk anlæg, var de ikke omfattet af lovens § 3.

Et flertal af Natur- og Miljøklagenævnets medlemmer fandt, at det i sagen måtte lægges til grund, at mosen og vandhullet ikke var opstået som følge af områdets anvendelse som spulefelt. Det forhold, at de indgik i et godkendt teknisk anlæg, kunne ikke i sig selv føre til, at de ikke kunne anses for at være omfattet af beskyttelsen i § 3. Den omstændighed at deponeringen af havbundsmateriale skete som led i udnyttelsen af en miljøgodkendelse måtte i givet fald indgå ved vurderingen af, om der kunne meddeles dispensation fra § 3 til denne anvendelse.

Et mindretal på et medlem fandt, at i og med vandhullet og mosen indgik som en del af et teknisk anlæg, der var godkendt efter miljøbeskyttelsesloven, kunne de ikke anses for at være omfattet af beskyttelsen i § 3.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede således kommunens afgørelse.

Afgørelse af 22. februar 2011. NMK-510-00045


  • Spulefelt
  • Naturbeskyttelseslovens § 3