Nr. 2 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Etablering af lysløjpe i fredskov i Holstebro Kommune

Denne afgørelse afspejler afvejningen mellem at skabe nye rammer for at bruge naturområder til rekreative formål overfor hensynet til bevare fredskov.

Skov- og Naturstyrelsen meddelte afslag til etablering af en lysløjpe i fredskov i Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune ønskede at etablere en motionsrute med henblik på at forbedre byens borgeres mulighed for at dyrke forskellige motionsformer som løb, stavgang og gåture i naturen hele året rundt i flere af døgnets timer. I den forbindelse ønskede kommunen at etablere en lysløjpe med LED-pullerter igennem to fredskovspligtige kommunalt ejede plantager med opsætning af 70 pullerter, der skulle opsættes med en indbyrdes afstand på 20 meter og ville være tændt i vinterhalvåret alle ugens dage fra kl. 6.00 til solopgang og fra solnedgang til kl. 22.00.

Skov- og Naturstyrelsen fandt det ikke godtgjort, at de pågældende skovstykker ud fra samfundsmæssige hensyn burde anvendes til etablering af lysløjper, og at etablering af 70 pullerter ville udgøre et markant indgreb i skovene og skabe et uønsket parkpræg gennem deres lysvirkning og tilstedeværelse. Endvidere bemærkede styrelsen, at der burde være mulighed for at finde rimelige alternative løberuter langs oplyste stier i kommunen.

Natur- og Miljøklagenævnet udtalte bl.a.:

”Efter skovlovens § 11, stk. 1, må der ikke opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer eller anbringes affald på fredskovspligtige arealer. Når særlige grunde taler for det, kan miljøministeren (Naturstyrelsen) efter skovlovens § 38 dispensere fra forbuddet i skovlovens § 11, stk. 1.

I overensstemmelse med lovbemærkningerne til skovlovens § 38, jf. § 11, stk. 1, er praksis restriktiv, således at der normalt ikke gives dispensation til byggeri, anlæg mv. med mindre, der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til overordnede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare arealet som fredskov.

….

Natur- og Miljøklagenævnet lægger til grund, at der er tale om en skov, der rummer betydelige naturmæssige værdier, og ligger som et værdifuldt uberørt grønt rekreativt område inde i et tæt bebygget område. En gennemgående række af lyspullerter vil kunne fratage skoven denne karakter og medføre, at området bliver parkagtigt. Nævnet finder således ikke i denne sag, at hensynet til Holstebro Kommunes idræts- og motionspolitik vejer tungere end hensynet til at bevare fredskoven, ligesom sagen, efter nævnets opfattelse, vil kunne få en uønsket betydning for fremtidige lignende sager.”

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede således Skov- og Naturstyrelsens afslag.

Afgørelse af 23. februar 2010. NMK-61-00005


  • Byggeri i skov
  • Skovlovens § 11, stk. 1