Nr. 3 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Lovliggørende dispensation til terrænregulering i et fredet område

Afgørelsen viser betydningen af, at vilkår formuleres præcist. På baggrund af et upræcist formuleret vilkår kunne det i den konkrete sag ikke udelukkes, at en terrænregulering var etableret i god tro.

Fredningsnævnet meddelte 19. juni 2006 dispensation til udvidelse af et eksisterende vandingsreservoir inden for et fredet område. I forbindelse med dispensationen var fastsat vilkår om, at eventuel overskudsjord, der ikke kunne ”tilpasses terrænet omkring det større reservoir”, skulle placeres i en nærliggende grusgrav. Det var ikke i afgørelsen præciseret, hvilke omkringliggende arealer, der kunne bruges til placering af overskudsjord. Ved den efterfølgende udvidelse af markvandingsreservoiret blev der placeret overskudsjord og herved foretaget terrænregulering på en ca. 1,1 ha. stor matrikel, der lå op til det udvidede vandingsreservoir. Ejeren var angiveligt af den opfattelse, at den foretagne terrænregulering var i overensstemmelse med dispensationen fra 2006.

Fredningsnævnet meddelte lovliggørende dispensation til terrænreguleringen, bl.a. med henvisning til den manglende præcision af vilkåret.

Afgørelse blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet der bl.a. udtalte:
”Et flertal på 8 af nævnets medlemmer finder, at den – af fredningsnævnet erkendte - manglende præcision i udformningen af fredningsnævnets afgørelse af 19. juni 2006 må komme ansøger til gode, således at der skal foreligge særlige holdepunker for at antage, at ansøger ikke har været i god tro om placeringen af overskudsjord (…).”

Flertallet på 8 medlemmer fandt herefter efter en konkret vurdering - hvori også indgik en vurdering af indgrebet set i forhold til fredningsinteresserne i området - at der ikke var grundlag for at kræve fysisk lovliggørelse. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede således fredningsnævnets afgørelse.

Et medlem fandt, at den foretagne terrænregulering var i strid med væsentlige fredningsinteresser, og at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at meddele lovliggørende dispensation.

Afgørelse af 28. februar 2011, NMK-522-00008


  • Terrænregulering
  • Lovliggørelse
  • God tro
  • Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.