Nr. 4 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Etablering af tilplantning med energipil omkring en gravhøj i Varde Kommune

Denne afgørelse viser, at også tilplantning med energipil er omfattet af forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 2, nr. 1, om tilplantning indenfor 100 m omkring et beskyttet fortidsminde.

Der var søgt om ny tilplantning med energipil ca. 20 – 30 m fra højfod. Ansøger gjorde gældende, at energipil har almindelig landbrugsafgrødehøjde som fx gyvel. Tilplantningen skulle anlægges ind til eksisterende naturområde, træer og plantage, hvorfor den ikke ville forringe indsyn og udsyn til højen. Der ville ikke blive dybdepløjet. I den aktuelle sag var der også tale om, at der tæt ind mod foden af gravhøjen for mellem 10 og 20 år siden var etableret en mere end 4 – 5 m høj tilplantning af energipil, der en stor del af året hindrede indsigten til og udsynet fra gravhøjen.

Der var efter Natur- og Miljøklagenævnets vurdering tale om en markant indvirkning på omgivelserne, såvel på indsigten til og udsynet fra højen som på eventuelle kulturhistoriske levn i områderne tæt ved højen. Nævnet fandt ikke, at der i den konkrete sag forelå et ”særligt tilfælde”, der kunne begrunde meddelelse af en dispensation fra forbudsbestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 18. At ejeren i forbindelse med etableringen af tilplantningen af sin rådgiver var blevet oplyst om, at energipil er en landbrugsafgrøde, der ikke er omfattet af forbuddet i § 18, var ikke et forhold, der kunne føre til meddelelse af en dispensation fra forbudsbestemmelsen. Ejeren blev henvist til at gøre et evt tab gældende over for rådgiveren.

Idet der ikke bestod en forpligtelse for kommunen til at føre et løbende og regelmæssigt tilsyn, og idet der var tale om en forbudsbestemmelse, hvorfra der kun i ganske særlige tilfælde kan dispenseres, fandt nævnet ikke, at et imellem 10 – 20 års upåtalt forhold kunne begrunde en dispensation.
Et enigt Natur- og Miljøklagenævn ændrede kommunens lovliggørende dispensation til den eksisterende tilplantning til et afslag, og stadfæstede kommunens afslag til etablering af en ny tilplantning med energipil indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje.

Afgørelse af 3. marts 2011, NMK-503-00001


  • Tilplantning med energipil
  • Forældelse
  • Passivitet
  • Naturbeskyttelsesloven § 18, stk. 2, nr. 1