Nr. 5 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Anmeldelse om nedlæggelse af vej efter naturbeskyttelseslovens § 26 a – afgørelsesbegrebet.

I forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse havde Aalborg Kommune behandlet ejerens anmodning om nedlæggelse af en del af en vej. Kommunen meddelte ejeren, at nedlæggelse af det ansøgte vejstykke kunne ske i overensstemmelse med bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 26 a, stk. 1-3. Aalborg Rideselskab af 2006 klagede over kommunens vurdering.

Natur- og Miljøklagenævnet udtalte bl.a.: ”Som § 26 a, stk. 2, er udformet, kan en anmelder nedlægge vejen, hvis kommunen ikke reagerer inden for 4 ugers-fristen. Kommunens manglende reaktion har karakter af en ikke-afgørelse.

Det er Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse, at disse ikke-afgørelser og kommunens meddelelse til anmelder om, at vejen kan nedlægges i overensstemmelse med § 26 a, ikke kan påklages til nævnet, idet naturbeskyttelsesloven alene giver klageadgang for formelle afgørelser. Det synes også bedst stemmende med formålet med anmeldeordningen, hvorefter nedlæggelse af vejen uden videre kan iværksættes efter udløbet af 4 ugers-fristen.
Natur- og Miljøklagenævnet kan således ikke realitetsbehandle klagen.”

Afgørelse af 22. marts 2011, NMK-512-00016 
Se også NKO 519


  • Nedlæggelse af veje og stier
  • Afgørelsesbegreb
  • Anmeldelse
  • Naturbeskyttelseslovens § 26 a