Nr. 7 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Offentlighedens adgang i Gentofte Kommune

Denne afgørelse fastlægger strandgangsretten efter naturbeskyttelseslovens § 22 på en nærmere angivet strækning langs kysten i Hellerup.

Gentofte Kommune meddelte ejeren af en ejendom påbud om at sikre adgangsretten langs kysten ud for dennes ejendom og dermed skabe adgang forbi en badebro.
Kommunen vurderede på baggrund af en række besigtigelser og luftfotos fra perioden 2005 -2009, at der var strandbred ud for ejendommen store dele af året (uanset dens bredde varierede fra at være smal/ikke eksisterende til at være relativ bred) og dermed strandgangsret efter naturbeskyttelseslovens § 22, stk. 1. Kommunen fandt endvidere, at den opsatte bro, der havde en frihøjde på ca. 140 cm, udgjorde en hindring for offentlighedens adgang i strid med § 22, stk. 3.

Ejeren gjorde gældende, at der ikke var strandgangsret på den pågældende kyststrækning, og at broen ikke hindrede eller vanskeliggjorde offentlighedens adgang.

Natur- og Miljøklagenævnet fandt ikke grundlag for at anfægte kommunens vurdering af, at der var strandbred ud for ejendommen store dele af året og dermed strandgangsret efter naturbeskyttelseslovens § 22, stk. 1.

Det var endvidere nævnets opfattelse, at badebroen vanskeliggjorde offentlighedens færdsel i strid med lovens § 22, stk. 3, idet det ikke var muligt at komme bag om broen, der således alene vil kunne passeres, hvis man bukkede sig.

Natur- og Miljøklagenævnet kunne således ikke give ejeren medhold i klagen.

Afgørelse af 31. marts 2011, NMK-512-00006


  • Strandgangsret
  • Badebro
  • Naturbeskyttelseslovens § 22, stk. 1, og 3