Nr. 14 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Opførelse af en 40 m² stor garagebygning/udhus i landzone

Denne afgørelse viser, hvornår mindre bygninger som garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger på højst 50 m², forudsætter, at der meddeles landzonetilladelse, jf. pl. § 35, stk. 1.

Ejendommen var på ca. 1,8 ha og bebygget med et mindre sommerhus på 41,4 m². Ejendommen lå i et bevaringsværdigt landskab og værdifuldt kulturmiljø, i et internationalt naturbeskyttelsesområde – Natura 2000-område mellem Løgumkloster og Tønder.

Der var søgt om at opføre en 40 m² garage til skovbrugsmaskiner i en afstand af ca. 19,2 m fra ejendommens sommerhus. Kommunen havde meddelt landzonetilladelse på nærmere vilkår.

Planlovens landzonebestemmelser har til formål at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land. Opførelse af ny bebyggelse kræver derfor tilladelse. Loven indeholder dog visse undtagelser, herunder at der ikke kræves tilladelse til visse småbygninger som garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger på højst 50 m², når disse opføres i tilknytning til enfamiliehuse eller sommerhuse og byggeriet ikke medfører oprettelse af en ny bolig, jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 7.

Som udgangspunkt skal bygninger ud fra landskabelige hensyn placeres i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer, således at ejendommens bebyggelses- og færdselsarealer udgør en hensigtsmæssig helhed. Afgørelsen må bero på en samlet vurdering af om det ansøgte byggeri naturligt opleves som havende tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer bl.a. henset til terrænforhold og landskab i øvrigt.

Den ansøgte garage var ikke erhvervsmæssigt nødvendig. Nævnet fandt, at der ved administrationen af planlovens § 36, stk. 1, nr. 7, i relation til opførelse af mindre bygninger på højst 50 m² i tilknytning til sommerhuse må foretages en konkret vurdering, hvor størrelsen af den eksisterende bebyggelse og landskabets karakter indgår – således, at der lægges afgørende vægt på, at den nye bygning fremstår som en del af en sammenhængende helhed.

Henset til ejendommens karakter, sommerhusets størrelse på kun ca. 50 m² (efter inddækning af en overdækket terrasse) og beliggenhed, fandt nævnet, at bygningens ansøgte placering ca. 20 m fra det lille sommerhus ikke naturligt oplevedes som værende i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer (sommerhuset), idet de to små bygninger ikke opleves som en sammenhængende helhed, men som to selvstændige bebyggelser.

På den baggrund fandt nævnet, at det ansøgte ikke er omfattet af bestemmelsen i § 36, stk. 1, nr. 7, men forudsætter, at der meddeles en landzonetilladelse.

Natur- og Miljøklagenævnet ændrede kommunens landzonetilladelse til et afslag.

Afgørelse af 31. maj 2011, NMK-31-00054


  • Planlovens pl § 35, stk. 1 og § 36, stk. 1, nr. 7
  • Småbygninger
  • Udhus
  • Garage