Nr. 16 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Dispensation til udvidelse af dyrehold i Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune meddelte dispensation til udvidelse af et dyrehold, der ville indebære tilstandsændringer på et nærliggende § 3 beskyttet overdrev.

I forbindelse med en ansøgning om udvidelse efter husdyrbrugloven vurderede Frederikshavn Kommune på baggrund af ammoniakdepositionsberegninger, at der kunne forventes en væsentlig påvirkning af overdrevene i strid med naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen meddelte dispensation på en række vilkår (bl.a. om afgræsning), som kommunen vurderede ville kunne forhindre den forventede tilstandsændring.

Natur- og Miljøklagenævnet udtalte bl.a.:

” Efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2, nr. 4, må der ikke foretages ændringer i tilstanden af ferske enge og biologiske overdrev, når sådanne naturtyper enkeltvis eller sammen med andre naturtyper er større end 2500 m². Efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3, kan der i særlige tilfælde meddeles dispensation fra beskyttelsen i § 3.

Ved bedømmelsen efter § 3 indgår, om foranstaltningen har en umiddelbar og direkte virkning på området, og om foranstaltningen har en konkret og varig karakter. I bedømmelsen indgår desuden, hvor tæt på det beskyttede område foranstaltningen finder sted, samt om den specielt påvirker dette område i modsætning til de omkringliggende områder generelt.

Frederikshavn Kommune har vurderet, at den ønskede udvidelse – som følge af forøget ammoniakdeposition – vil medføre en direkte påvirkning af de berørte overdrev i et omfang, der er i strid med naturbeskyttelseslovens § 3.

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering og lægger således til grund, at den ansøgte udvidelse kræver dispensation fra bestemmelsen.

Natur- og Miljøklagenævnet lægger til grund, at ansøgningen alene er begrundet i en landbrugs- og erhvervsøkonomisk interesse i en udvidelse af ejendommens husdyrbrug. Dette er, efter nævnets opfattelse, ikke i sig selv tilstrækkeligt til at begrunde en dispensation, og der foreligger i øvrigt, efter nævnets opfattelse, ikke sådanne særlige omstændigheder, som kan begrunde en dispensation.

Det tilføjes, at kommunen i forbindelse med en ansøgning om udvidelse af et husdyrbrug bl.a. skal fastsætte vilkår, der angår ammoniakfordampningen fra husdyrbrugets anlæg, jf. husdyrbruglovens §§ 27-29. Det fremgår af bemærkningerne til husdyrbrugloven, at en godkendelse til udvidelse af et husdyrbrug vil kunne indeholde vilkår, der sikrer, at naturbeskyttelseslovens § 3 er overholdt.”
Natur- og Miljøklagenævnet ændrede på den baggrund Frederikshavn Kommunes dispensation til et afslag.

Afgørelse af 8. juni 2011, NMK-510-00136


  • Naturbeskyttelseslovens § 3
  • Udvidelse
  • Minkfarm