Nr. 19 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Etablering af udendørs koncertplads

Varde Kommune traf afgørelse om, at opførelse af en bygning på 160 m² med 10 toiletter, carport og værksted ikke forudsatte lokalplan. Bygningen skulle anvendes i forbindelse med udendørskoncerter på naboejendommen, og kommunen havde tidligere truffet afgørelse om, at etablering og anvendelse af en udendørsscene ikke var lokalplanpligtig.

Naturklagenævnet udtalte bl.a.:

”Efter planlovens § 13, stk. 2, skal der tilvejebringes en lokalplan, før der gennemføres større udstykning udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder.

Ved afgørelsen af, om et byggeprojekt skal betragtes som et ”større” bygge- og anlægsarbejde, er det afgørende kriterium ifølge bestemmelsens motiver og praksis, om det vil medføre væsentlige ændringer i det bestående miljø. Selve omfanget af projektet spiller en vigtig rolle, men hertil kommer projektets konkrete visuelle, funktionelle og miljømæssige konsekvenser i øvrigt bedømt i forhold til det eksisterende områdes karakter. Kriteriet skal ses på baggrund af formålet med lokalplanpligten, som er at sikre, at beboere m.fl. får mulighed for at udtale sig om større projekter i området, og sådanne bliver vurderet i en planmæssig sammenhæng.

Kommunen har oprindeligt truffet afgørelse om, at etablering og anvendelse af en udendørs scene med tilhørende scenedepoter ikke er lokalplanpligtigt. Kommunen har i afgørelse af 3. december 2007 truffet afgørelse om, at etablering af toiletbygningen på 161 m² ikke er lokalplanpligtig.

Vurderingen af det senest tilladte byggeri i form af toiletbygningen skal imidlertid foretages i sammenhæng med ejendommens øvrige anvendelse. Kommunen kan således ikke afvise lokalplanpligt i forhold til de enkelte dele af projektet uden at vurdere den samlede anvendelse af ejendommen.

Naturklagenævnet finder, at tilladelsen til opførelse af en toiletbygning… og oplysningen om, at der vil være 300-400 publikummer til stede af gangen ved den overdækkede friluftsscene medfører, at der er tale om et større projekt, som uundgåeligt vil medføre en væsentlig ændring af området. Der lægges i den forbindelse vægt på, at der er tale om et område udlagt til boligformål…

Etablering af overdækket udendørs scene og toiletfaciliteter på den omhandlede ejendom må således forudsætte tilvejebringelse af en lokalplan, jf. planlovens § 13, stk. 2.”

Naturklagenævnet ophævede herefter kommunens afgørelse om tilladelse til opførelse af toiletbygningen på ejendommen og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Afgørelse af 24. april 2008, j.nr. NKN-33-01860


  • Lokalplanpligt
  • Planlovens § 13, stk. 2