Nr. 20 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Opførelse af 2 dobbelthuse indenfor landsbyafgrænsning

Hedensted Kommune meddelte i medfør af planlovens § 35, stk. 1, landzonetilladelse til opførelse af 2 dobbelthuse i 2 etager.

Kommuneplanens særlige rammebestemmelser for landsbyen går bl.a. ud på, at parceller i henholdsvis område A og område B (2 områder) max må udstykkes med en grundstørrelse på henholdsvis 1500 m² og 2500 m², at bebyggelse som udgangspunkt ikke må opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage, samt at bebyggelse skal udformes/placeres under hensyntagen til natur- og landskabsinteresser i områder, herunder særligt grænsezonen mellem landsbyen og det åbne land.

Naturklagenævnet udtalte bl.a.:

”Hedensted Kommune har i forbindelse med kommuneplanen foretaget en konkret vurdering af, på hvilke arealer i landsbyen, det er mest oplagt at bygge, idet der er afgrænset i alt 3 områder, hvor der kan udstykkes parceller. Kommunen har tillige mere detaljeret vurderet bygningernes omfang (1½ etage – ellers kræves nærmere visualisering), ligesom det bl.a. er vurderet, at der ved udformningen og placeringen af bebyggelse særligt skal tages hensyn til grænsezonen mellem landsbyen og det åbne land. Dertil kommer, at det følger af kommuneplanens generelle retningsliner, at der skal tages hensyn til byggestilen i landsbyen, og at der kun må opføres træhuse, som har udgangspunkt i traditionelt dansk træhusbyggeri.

Naturklagenævnet finder ikke, at der bør meddeles landzonetilladelse til det aktuelle projekt. Der er herved bl.a. lagt vægt på, at husene ønskes opført udenfor de angivne byggemuligheder og tæt på grænsen til det åbne land, at der er tale om dobbelthuse (i alt 4 boliger) i 2 etager, at der er adskillige andre byggemuligheder indenfor landsbyafgrænsningen, hvor der kan opføres helårsboliger, og at en nærmere planlægning herefter er hensigtsmæssig, således at udviklingen af landsbyen sker gennem lokalplanlægning frem for enkeltstående tilladelser.”

Herefter ændrede Naturklagenævnet kommunens landzonetilladelse til et afslag.

Se også NKO nr. 420
Afgørelse af 18. november 2008, j.nr. NKN-31-00821


  • Landsbyafgræsning
  • Planlovens § 35, stk. 1
  • Boliger