Nr. 22 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Sager om opførelse af garager, udhuse mv. på beboelsesejendomme i landzone

Naturklagenævnet har i en række sager omgjort kommunale afgørelser om landzonetilladelse til meget store udhuse, garager mv. på almindelige beboelsesejendomme uden landbrugspligt. Det følger af nævnets praksis, at der ikke gives landzonetilladelse til udhusbygninger på 100 m² og derover, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder.

To afgørelser af 14. september 2009 er eksempler på Naturklagenævnets praksis. I afgørelserne ændres en kommunes tilladelser til opførelse af en garage på 100 m² henholdsvis en stald på 160 m² til afslag.

I begge sager udtaltes om nævnets praksis, at der efter omstændighederne gives tilladelse til opførelse af udhuse mv., der ikke væsentligt overstiger det umiddelbart tilladte. Det fremhævedes herved, at de ansøgte udhuse skulle anvendes til rent private formål, og at der i planloven er en vid adgang til at opføre ”småbygninger” på op til 50 m² i tilknytning til eksisterende bebyggelse uden landzonetilladelse.

I den første sag (j.nr. NKN-31-01406) havde kommunen tilladt opført en 100 m² stor garage til opbevaring, reparation mv. af amerikaner-biler, som var ansøgers hobby. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité klagede over afgørelsen og gjorde navnlig gældende, at tilladelsen var i strid med formålet med planlovens landzonebestemmelser, hvorefter nyt byggeri i landzone skal begrænses mest muligt, og at garagen på 10 m x 10 m konkret ville virke dominerende i landskabet og måtte anses for unødvendig på en beboelsesejendom, hvor der i forvejen var et udhus på 90 m². Naturklagenævnet fandt ikke, at der konkret gjorde sig sådanne særlige forhold gældende, at der burde gives tilladelse til det ansøgte. Nævnet lagde herved vægt på, at der allerede var et udhus på ca. 90 m² på ejendommen, og at der herudover evt. ville kunne opføres en garage eller et udhus på op til 50 m² uden landzonetilladelse.

Den anden sag (j.nr. NKN-31-01439) angik opførelse af et nyt helårshus med integreret garage på i alt ca. 300 m² til erstatning for en mindre bolig og nyopførelse af en hestestald. Efter en samlet vurdering fandt Naturklagenævnet, at der konkret skulle gives tilladelse til den ansøgte bolig med garage, uanset en lidt ændret placering. Derimod fandt nævnet, at staldbygningen på 160 m² uden erhvervsmæssig begrundelse var betydeligt mere, end der var grundlag for at tillade på en almindelig beboelsesejendom.

Afgørelser af 14. september 2009, j.nr. NKN-31-01406 og NKN-31-01439


  • Landzone
  • Bolig
  • Garage
  • Udhus
  • Planlovens § 35, stk. 1