Nr. 23 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Afslag på bibeholdelse af campingvogn i landzone

I medfør af planlovens § 35, stk. 1, må der ikke uden landzonetilladelse opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse eller ubebyggede arealer i landzone. Det følger af lovens § 51, at tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet er af underordnet betydning. Dette gælder uanset, at der kan være gået lang tid, siden den ulovlige indretning blev etableret.
Jammerbugt Kommune modtog i oktober 2008 en henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening om, at der var opstillet campingvogne på nogle parceller, som er beskyttet hede og mose, jf. naturbeskyttelseslovens § 3.
Ejeren af en af parcellerne oplyste, at moseparcellen havde været i familiens eje siden 1942, hvor der blev gravet tørv. Dengang blev der opført et træskur, som i 1984 blev erstattet af campingvognen, der benyttes til opbevaring af foder, redskaber, ly i dårligt vejr, m.v. Ejeren har plantet træer m.v. omkring campingvognen, så den ikke skæmmer naturen, og der er ikke klaget over campingvognen.
Kommune meddelte afslag på bibeholdelse af campingvognen, da permanent opstillede campingvogne kan sidestilles med byggeri, og da der normalt ikke gives landzonetilladelse til byggeri uden tilknytning til eksisterende byggeri i landzone. Desuden lagde kommunen vægt på, at campingvognen er opstillet i et område, der er udpeget som beskyttet natur. Der står to campingvogne i nærheden, og alle tre vogne er indgået i kommunens overvejelser i forbindelse med sagsbehandlingen; der er truffet tre enslydende afgørelser.
Naturklagenævnet udtalte bl.a.:

”I sager om lovliggørelse skal forholdet som udgangspunkt vurderes på samme måde, som hvis der var indgivet en forudgående ansøgning om landzonetilladelse.

Efter overtagelse af moseparcellen i 1942 opførte familien et træskur på grunden, og for ca. 25 år siden blev det erstattet af en campingvogn.

Campingvognen har stået upåtalt af myndighederne i en længere årrække, og det indgår naturligvis i vurderingen, at ejeren har indrettet sig i tillid til de bestående forhold. Hvilken vægt dette forhold skal tillægges, afhænger blandt andet af karakteren af den ulovlige indretning og en afvejning af den almene interesse over for hensynet til ejeren af ejendommen.

Hvor der er tale om beskyttelsen af det åbne land mod opstilling af mere eller mindre skjulte campingvogne, er den samfundsmæssige interesse i fysisk lovliggørelse – dvs. fjernelse af den ulovlige indretning - tungtvejende.

På den baggrund finder et flertal…, at kommunens afgørelse til trods for den relativt lange årrække, campingvognen har stået på parcellen, bør stadfæstes. Nævnet har lagt vægt på, at opstilling af campingvogne er i klar modstrid med landzonebestemmelsernes natur- og landskabsbeskyttende formål, og at placeringen på et særlig beskyttet hede- og moseareal bevirker en skærpet bedømmelse af forholdet.”

Mindretallet på 2 medlemmer.

Naturklagenævnet stadfæstede herefter Jammerbugt Kommunes afgørelse.

Afgørelse af 8. februar 2010, j.nr. NKN-31-01468


  • Fysisk lovliggørelse
  • Indrettelsessynspunkt
  • Planlovens § 35, stk. 1