Nr. 24 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Etablering af lager for biomasse i Aabenraa Kommune

Denne afgørelse vedrører etablering af lager for biomasse indenfor strandbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 15.

Miljøcenter Ribe meddelte afslag på ansøgning om dispensation fra § 15 til at etablere et lager for biomasse til brug for Enstedværket. Miljøcentret lagde i afgørelsen navnlig vægt på, at strandbeskyttelseslinjen det pågældende sted var fastlagt konkret og reduceret i forhold til de generelle 300 meter langs kysten, og at der i nærheden fandtes arealer, der ikke var omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Den omstændighed, at området i en årrække havde været udlagt til byudviklingsformål i planlægningen, kunne ikke skabe en berettiget forventning hos ejeren af arealet om, at der kunne opnås dispensation fra bestemmelsen i § 15.

Afgørelsen blev påklaget af Enstedværket, der gjorde gældende, at virksomheden, navnlig på baggrund af et af kommunen udarbejdet lokalplanforslag, der muliggjorde etablering af den omhandlede lagerplads, havde en berettiget forventning om, at der ville kunne meddeles dispensation.

Et flertal af Naturklagenævnets medlemmer fandt ikke, at der var opstået en berettiget forventning hos ansøger om, at der ville kunne meddeles dispensation - også henset til, at en del af arealet var omfattet af den tidligere strandbeskyttelseslinje.

Flertallet fandt, at der i sagen - i overensstemmelse med miljøcentrets afgørelse - måtte lægges afgørende vægt på, at strandbeskyttelseslinjen det pågældende sted var fastlagt konkret og reduceret i forhold til de generelle 300 meter fra kysten samt, at arealet indgik i en åben landskabskile ned mod Aabenraa Fjord.

Flertallet fandt også, at det måtte tillægges vægt, at værket ejede et nærliggende areal uden for strandbeskyttelseslinjen, om end det ifølge værket var mindre egnet til formålet.

Et mindretal på 3 af nævnets medlemmer fandt, at der burde meddeles dispensation, idet den øgede anvendelse af biomasse til elproduktion er en samfundsmæssig nødvendighed, samt at værket gennem lang tid havde indrettet sig i tillid til at myndighederne kunne godkende en lagerplads det pågældende sted.

Naturklagenævnet stadfæstede således miljøcentrets afgørelse.

Afgørelse af 11. februar 2010, NKN-1321-00463


  • Lager for biomasse
  • Reduceret strandbeskyttelseslinje
  • Berettiget forventning
  • Naturbeskyttelseslovens § 15