Nr. 25 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Vedligeholdelse af vandløb i skov

Kalundborg Kommune havde meddelt afslag på lovliggørende dispensation til oprensning af 2 vandløb i en skov. Vandløbene var A-målsat af det tidligere Vestsjællands Amt. Vandløbene havde været oprenset tidligere med ca. 10 års intervaller, hvor dele af strækningerne var oprenset forud for amtets besigtigelse i 1992. Strækningerne var senest oprenset i 1998 eller 1999.

Ejeren havde påklaget afgørelsen og anførte, at der var tale om sædvanlig vedligeholdelse af vandløbene, hvilket ikke krævede dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1. Ejeren anførte, at vedligeholdelse af grøfter i skov foregår med lange tidsintervaller (ofte 10-30 år).

Efter Skov- og Naturstyrelsens udtalelse (§ 43 NYT 54) var grødeskæring, opgravning af grøde eller aflejret materiale samt nedskredne brinker typisk arbejder, som faldt ind under begrebet sædvanlig vedligeholdelse. Hvor de tilstødende arealer var skovbevoksede, ville oprensningen ofte være tilpasset rytmen i driften af skovarealerne. Der kunne normalt gå ret lang tid mellem oprensninger i skovvandløb. I sådanne tilfælde ville der kunne forekomme flere aflejringer, udskridninger m.v. og derfor være anledning til at foretage en kraftigere oprensning end i tilfælde, hvor det var oprenset med kortere tidsintervaller.

Nævnet udtalte:
” Efter det oplyste er det nævnets vurdering, at vandløbsbunden ligger i samme kote som underkanten af rør under offentlig vej, samt at det er usandsynligt, at der ved tidligere oprensninger er forblevet store fritliggende sten i vandløbet. De oprensede store sten må således antagelig stamme fra nedskredne brinkmaterialer. Fotomaterialet tyder endvidere på, at vandløbsbunden ikke er gjort bredere, idet der kun er foretaget stedvis mindre afgravninger af brinkerne.

Nævnet finder på denne baggrund ikke, at kommunen har godtgjort, at oprensningen har uddybet vandløbet i forhold til tidligere oprensninger eller at vandløbsbundens bredde er forøget. Den manglende dokumentation fra kommunen om, at oprensningen går udover sædvanlig vedligeholdelse bør ikke komme ejeren til skade. Endvidere kan det forhold, at vandløbene er A-målsat som særligt naturvidenskabeligt interesseområde, ikke i sig selv hindre en maskinel sædvanlig vedligeholdelse.”

Nævnet fandt ikke, at oprensningen var i strid med naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1. På denne baggrund blev afslaget på dispensation ophævet.

Afgørelse af 12. februar 2010, j.nr. NKN-131-00327


  • Vandløb, vedligeholdelse
  • Naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 1