Nr. 26 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Indretning af kontor- og personalefaciliteter i strid med planens principper

Brønderslev Kommune meddelte dispensation til indretning af kontor- og personalefaciliteter på 1. sal for en tandlægeklinik i stueetagen. Ejendommen er omfattet af en lokalplan, hvis formål bl.a. er ”… at sikre områdets fortsatte anvendelse til bolig- og erhvervsformål…”. Ifølge lokalplanen er området udlagt til bolig/erhvervsformål, og erhvervsformål må kun forefindes i stueetagen.

Klagerne (beboere på 1. sal) anførte bl.a., at dispensationen strider mod lokalplanens overordnede bestemmelser om fordeling mellem erhvervslejemål og boligformål.

Naturklagenævnet udtalte bl.a.:

”Inddragelsen af beboelsesarealerne til brug for tandlægeklinikken er en ændret anvendelse, som er i strid med lokalplanens § 3.1, hvorefter erhvervsformål kun må forefindes i stueetagen.

Det følger af planlovens § 19, at en kommune kan dispensere fra en lokalplan eller byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. En lokalplans principper er - efter bestemmelsens forarbejder - lokalplanens formålsbestemmelse og de anvendelsesbestemmelser, der er fastsat ud fra formålet med planen. Principperne omfatter også den planlagte struktur, fordeling mellem friarealer og bebyggede arealer. Almindeligvis kan der efter en konkret vurdering meddeles dispensation fra de bestemmelser, som mere detaljeret regulerer bebyggelsens omfang, udformning og placering. Dispensation fra anvendelsesbestemmelserne kan derimod kun ske i meget begrænset omfang til anvendelse, der ligger meget tæt op ad det umiddelbart tilladte. Naturklagenævnets praksis har således i overensstemmelse med lovbemærkningerne været som altovervejende hovedregel ikke at acceptere dispensation fra anvendelsesbestemmelser.

I den konkrete sag har lokalplanen bl.a. til formål, at sikre områdets fortsatte anvendelse til bolig og erhverv. I forlængelse heraf er der fastsat differentierede anvendelsesbestemmelser for ejendommenes etager. Af lokalplanens § 3.1, følger således, at område 1 kun må anvendes til bolig og erhverv, og at erhvervsformål kun må forefindes i ejendommenes stueetage. Endvidere skal lejligheden bl.a. anvendes til kontorfaciliteter, hvilket ikke ligger tæt op ad det umiddelbart tilladte - beboelse.

Naturklagenævnet finder på den baggrund, at inddragelsen af lejligheden til brug for tandlægeklinikken er i strid med lokalplanens principper.”

Naturklagenævnet ophævede herefter dispensation fra lokalplanen som ugyldig.

Afgørelse af 11. marts 2010, j.nr. NKN-33-03711


  • Dispensation fra planloven
  • Lokalplans principper
  • Planlovens § 19, stk. 1