Nr. 29 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Nedlæggelse af sti i Næstved Kommune

Denne afgørelse vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en kommunes forslag til alternativ sti til et nedlagt stiforløb var en ”tilfredsstillende” alternativ adgangsmulighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 26a, stk. 3.

Næstved Kommune traf afgørelse om, at en sti kunne nedlægges. Kommunen vurderede, at stien var af væsentlig rekreativ betydning, og at et af kommunen forslået stiforløb var en ”tilfredsstillende” alternativ adgangsmulighed.

Afgørelsen blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening, Næstved afdeling, og af Friluftsrådet, der ikke fandt, at den af kommunen foreslåede sti, der forløb gennem et sommerhusområde, var et tilfredsstillende alternativ.

Naturklagenævnet udtalte, ”at færdsel af den nu nedlagte sti beliggende i et jordbrugsområde i modsætning til den af kommunen anviste alternative adgang gennem et bebygget sommerhusområde giver mulighed for relativt uforstyrret at opleve det åbne landskab og den omgivende natur.

Den af kommunen anviste adgangsmulighed findes således ikke at udgøre den i lovbestemmelsen krævede ”tilfredsstillende alternative adgangsmulighed.”

På den baggrund ændrede Naturklagenævnet kommunens tilladelse til et afslag.

Afgørelse af 11. maj 2010, NKN-133-00117


  • Nedlæggelse af sti
  • Tilfredsstillende alternativ adgangsmulighed
  • Naturbeskyttelseslovens § 26a, stk. 3