Nr. 31 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Dispensation fra strandbeskyttelseslinien i naturbeskyttelsesloven § 15, til genopførelse af et hus ændret til et afslag

Miljøcenter Odense meddelte dispensation fra strandbeskyttelseslinien til opførelse af en ny bolig og garage til erstatning for en eksisterende bolig, der skulle nedrives.

Ejendommen var beliggende indenfor den udvidede strandbeskyttelseslinie i et Natura 2000 område. Foran ejendommen ned mod kysten lå en stor strandeng beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven, og bagved lå der engarealer ligeledes beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Umiddelbart syd og øst for ejendommen lå den fredede ”Vejlen Mose”. Endelig var ejendommen beliggende indenfor søbeskyttelseslinien og skovbyggelinien.

På ejendommen, der var på 1.450 m², lå et eksisterende hus opført i 1927. Det var et fritliggende enfamilieshus i 1½ plan med et boligareal på 139 m² og et bebygget areal på knap 90 m². Derudover var der tre småbygninger på ejendommen på i alt 84 m².

Der blev ansøgt om tilladelse til at opføre en ny villa på ejendommen. Nybygningen skulle opføres i ét plan med sorte træfacader, sadeltag og tagpap listedækning. Det eksisterende beboelseshus samt de tre småbygninger skulle nedrives. Den nye bolig skulle opføres som en vinkelbygning og ville bestå af tre længer. Husets facader mod vandet ville bl.a. bestå af store vinduespartier, mens facaden mod øst ud mod vejen ville fremstå lukket med meget få, små og højtsiddende vinduer. Husets rygningshøjde ville blive på ca. fem meter. Det ansøgte hus ville herved blive lavere end det eksisterende hus på grunden. Boligarealet ville blive 195 m². En overdækket terrasse i sydvestgavlen på ca. 25 m² skulle yderligere opføres. Carport og garage på i alt 93 m² skulle integreres i bygningen og placeredes i midten af huset. Den samlede størrelse af det ansøgte byggeri var 313 m², og den nye bolig blev i forhold til eksisterende hus rykket nogle meter tættere på stranden.

Miljøcentret meddelte dispensation fra strandbeskyttelseslinien til opførelsen af det ansøgte, bl.a. med den begrundelse, at der ikke ville ske nogen væsentlig påvirkning af Natura 2000 området med en gennemførelse af projektet.

Naturklagenævnet besigtigede området og ændrede herefter enstemmigt miljøcentrets dispensation til et afslag.

Af nævnets afgørelse fremgår det bl.a. at der efter naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1, ikke må foretages ændringer i tilstanden af strandbredder og andre kyststrækninger, der er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. I særlige tilfælde kan der dispenseres fra forbuddet, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3. Muligheden for at dispensere fra lovens forbud administreres i praksis meget restriktivt.

Formålet med bestemmelsen er at friholde landets strande og de umiddelbart bagvedliggende kystområder for byggeri, anlæg og andre lignende indgreb. Der bør derfor kun dispenseres, når der foreligger en særlig begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden uheldige konsekvenser for den fremtidige administration af beskyttelseszonen.

Af bemærkningerne til ”kystloven” (lov nr. 439 af 1. juni 1994 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse) fremgår:

”Til- og ombygning af helårshuse, hvorved husets samlede bruttoareal ikke overstiger 250 m² kan i medfør af planloven ske uden tilladelse. Det forudsættes, at administrationen af den udvidede strandbeskyttelseslinien vil ske under hensyntagen hertil, således at dispensation fra forbuddet indenfor linjen vil kunne gives i det omfang, der er tale om eksisterende huse, som ved lovens ikrafttræden har henligget med helårsstatus. Der vil i den forbindelse kunne stilles vilkår om placering og udformning ”

Naturklagenævnet har i tidligere sager lagt til grund, at bemærkningerne betyder, at der indenfor den udvidede strandbeskyttelseslinie (fra 100 til 300 meter) sædvanligvis kan dispenseres til udvidelse af helårshuse op til 250 m². Af nævnets praksis følger endvidere, at nævnet på den baggrund normalt accepterer, at et eksisterende hus efter nedrivning erstattes af et nyt hus på op til 250 m². Herudover gives normalt tilladelse til en fritliggende carport på 20 m². Det er en forudsætning, at udformningen af det nye hus kan accepteres ud fra landskabelige hensyn.

Naturklagenævnet fandt imidlertid i det konkrete tilfælde på baggrund af besigtigelsen og de fremlagte projekttegninger m.v. at det ansøgte nybyggeri ville have en væsentlig negativ indvirkning på oplevelsen af det meget fine kyst- og naturlandskab på stedet. Den indbyggede garage/carport fik huset til at fremstå væsentligt større end de 250 m², som normalt accepteres, og bebyggelsen fremtrådte unødvendigt massivt – og markant – set bl.a. i forhold til den øvrige bebyggelse i området.

Afgørelse af 2. juni 2010, j.nr. NKN-1321-00503


  • Naturbeskyttelseslovens § 15
  • Genopførelse