Nr. 32 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Tilladelse til genopførelse af nedrevet enfamiliehus i landzone

Brønderslev Kommune meddelte afslag på ansøgning om landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus med garage som erstatning for en tidligere beboelsesbygning med udhus på en restparcel af en tidligere landbrugsejendom. Ejeren havde ansøgt om byggetilladelse, men havde straks derefter fjernet de eksisterende bygninger og havde påbegyndt opførelsen af den nye bebyggelse. Byggeriet fortsatte desuden efter, at kommunen havde meddelt standsningspåbud.

Kommunen lagde afgørende vægt på, at huset i en årrække ikke havde været anvendt til helårsbeboelse og på indsigelser fra omboende landmænd, der gjorde gældende, at opførelse af et enfamiliehus på stedet ville begrænse landbrugsejendommenes udvidelsesmuligheder.

Naturklagenævnet ændrede kommunens afgørelse til en tilladelse med henvisning til billeddokumentation for den fjernede bebyggelses stand og sædvanlig praksis. Nævnet fandt det stødende, at ansøger ikke havde afventet en afgørelse, men bemærkede, at dette ikke var til hinder for en tilladelse.

Af Naturklagenævnets afgørelse fremgår blandt andet:

”Da det ønskede byggeri er opført uden landzonetilladelse, kræves en lovliggørende tilladelse. Udgangspunktet i lovliggørelsessager er, at sagen skal behandles, som den ville være blevet behandlet, såfremt der var søgt om tilladelse, inden den ønskede foranstaltning blev foretaget.

Brønderslev Kommunes konklusion om, at sagen skal behandles som ansøgning om ny bebyggelse, forudsætter, at den hidtidige bygningsmasse ikke repræsenterede nogen værdi, eller at ganske særlige omstændigheder i øvrigt taler imod en tilladelse. Det er ikke muligt at vurdere den tidligere bebyggelse, da den var fjernet, inden Brønderslev Kommune traf afgørelse. Ud fra det fotomateriale, der blev udarbejdet i forbindelse med, at ejendommen blev udbudt til salg og købt af nuværende ejer, må det imidlertid lægges til grund, at bygningen, inden den blev fjernet, repræsenterede en vis værdi, der efter Naturklagenævnets praksis som udgangspunkt ville medføre, at der var blevet meddelt landzonetilladelse, såfremt denne var søgt, inden bygningen blev fjernet.

Naturklagenævnet er enig i, at det forekommer stødende, at ejeren har bygget videre trods påbuddet, ligesom det må medgives, at ejeren selv har foranlediget, at et eventuelt krav om fjernelse af byggeriet vil medføre et væsentligt værdispild. At ejeren ikke har indhentet fornødne tilladelser og ydermere har trodset standsningspåbuddet er en lovovertrædelse, der kan medføre bødestraf, men ikke en omstændighed, der kan tillægges vægt ved afgørelsen af spørgsmålet om, hvorvidt der skal meddeles tilladelse. ”

Mindretal på 1 medlem.

Afgørelse af 16. juni 2010, j.nr. NKN-31-01321


  • Helårsbolig
  • Genopførelse
  • Planlovens § 35, stk. 1