Nr. 33 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Nedlæggelse af sti i Fredensborg Kommune

Denne afgørelse vedrører spørgsmålet om et af ejeren allerede etableret stiforløb på dennes ejendom var et ”tilfredsstillende” alternativ til den sti, som ejeren havde fjernet ved oppløjning, jf. naturbeskyttelseslovens § 26a, stk. 3.

Fredensborg Kommune traf afgørelse om, at den nedlagte sti var af væsentlig rekreativ betydning, og at det af ejeren foreslåede stiforløb ikke var en ”tilfredsstillende” alternativ adgangsmulighed, idet stien efter kommunens vurdering ikke ville være farbar en del af året. Stien kunne derfor ikke nedlægges.

Afgørelsen blev påklaget til Naturklagenævnet af ejeren.

Sekretariatet foretog besigtigelse.
Naturklagenævnet lagde, som sagen var oplyst, til grund, at den nedlagte sti havde væsentlig rekreativ betydning.

Nævnet fandt på baggrund af besigtigelsen, at det af ejeren foreslåede alternative stiforløb var en ”tilfredsstillende” adgangsmulighed, idet der alene var tale om en omvej på ca. 100 meter i forhold til den tidligere sti, og idet stien forløb gennem et område med større naturindhold forbi en sø og langs Nive Å på en del af strækningen.

Nævnet fandt herefter, at stien kunne nedlægges på betingelse af, at der med kommunens godkendelse blev etableret en 1,5 meter bred sti, der fremtræder som en permanent færdselsbane i naturbeskyttelseslovens § 26´s forstand med et forløb, som vist på et vedlagt kortbilag, samt at der ikke blev foretaget tilplantning, jordbearbejdning eller på anden måde skabt forhindringer for færdsel på stien.

Naturklagenævnet ændrede herefter kommunens afslag til en tilladelse på de anførte betingelser.

Afgørelse af 9. juli 2010, NKN-133-00110


  • Nedlæggelse af sti
  • Tilfredsstillende alternativ adgangsmulighed
  • Naturbeskyttelseslovens § 26a, stk. 3