Nr. 34 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Afslag på landzonetilladelse til enfamiliehus med udhuslænge

Sorø Kommune meddelte landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus med tilhørende erhvervstilladelse. Huset bestod af 2 forbundne længer, hvor der i den ene længe var beboelse og i den anden garage, udhus, vask- og fyrrum i stueplan. Et bryggers udgjorde et forbindelserum mellem de to længer. Enfamiliehuset var på 293 m² (heraf 108 m² på 1. sal) og udhuslængen 227 m² (heraf 92 m² på 1. sal, som på sigt skulle anvendes til kontor). Der var et eksisterende enfamiliehus fra 1760 på 85 m² på ejendommen

Naturklagenævnet udtalte bl.a.:
”Efter Naturklagenævnets praksis gives der normalt tilladelse til at opføre et nyt helårshus til erstatning for et ældre på en ejendom, der er beboet, eller som har været beboet inden for de seneste år, forudsat - som ved til- og ombygning – at den eksisterende bygning ikke er så forfalden, at den ikke repræsenterer nogen værdi af betydning, og at huset opføres med omtrent samme beliggenhed, størrelse, udformning og placering. Ønskes der herudover ændringer, må dette bero på en konkret vurdering under hensyntagen til navnlig de landskabelige værdier i området. Nyopførelse af erhvervsvirksomheder, der ikke har tilknytning til jordbruget, henvises som hovedregel til områder i byzone, og landzonetilladelse meddeles kun undtagelsesvis og kun, når dette er i overensstemmelse med konkrete retningslinjer i kommuneplanlægningen.

Henset til at, at det eksisterende hus har været beboet inden for de seneste år, og at der efter Naturklagenævnets praksis vedrørende ejendomme i dårlig stand skal være tale om et omfattende for-fald, før et hus anses som en ruin, finder Naturklagenævnet, at der uanset husets tilstand består en ret til at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen…

Der er… tale om én samlet bygning på 520 m². De 135 m² i udhuslængens stueplan omfatter udover garage og udhus tillige bryggers, fyrrum og vaskerum, som sædvanligvis medregnes boligarealet. Endvidere er det ganske usædvanligt, at et udhus har en 1. sal, som i det aktuelle projekt er på 92 m². Den del af projektet, som ikke kan karakteriseres som traditionelt udhus/garage er således på over 400 m² (293 m² enfamiliehus + 92 m² 1. sal på udhus + ca. 35 m² i udhusets stueplan til fyr/vask/bryggers).

For større huse er udgangspunktet efter nævnets praksis, at der normalt gives tilladelse til opførelse af huse på 250 m² – 300 m², medmindre der foreligger særlige modhensyn f.eks. af landskabelig karakter. Udgangspunktet for huse på 3-400 m² er, at afgørelsen beror på et konkret skøn efter nærmere kriterier, mens udgangspunktet for huse over 400 m² er, at der normalt meddeles afslag, medmindre der foreligger ganske særlige forhold. Blandt de kriterier eller elementer, der kan indgå i vurderingen af om et konkret byggeri bør tillades, er områdets og landskabets karakter og i forbindelse hermed de planlægningsmæssige temaer. I vurderingen indgår byggeriets placering på ejendommen, byggeriets størrelse og dets udformning.

Naturklagenævnet finder ikke, at der bør meddeles landzonetilladelse til det ansøgte projekt, da der er tale om opførelse af et stuehus og udhus, som er betydeligt større, end hvad der sædvanligvis tillades i landzone, og da det ansøgte byggeri endvidere vil ligge synligt i en del af et udpeget landskabsområde, som efter kommunens oplysninger er relativt fladt og åbent.”

Naturklagenævnets ændrede herefter kommunens landzonetilladelse til et afslag.

Afgørelse af 1. oktober 2010. NKN-31-02104


  • Ruin
  • Genopførelse
  • Udhus (nyt)
  • Planlovens § 35, stk. 1
  • Boliger