Nr. 35 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Offentlig adgang langs kysten

Lejre Kommune traf afgørelse om, at kyststrækningen på to ejendomme skulle holdes åben for færdsel til fods på arealet mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation. Ejerne klagede til Naturklagenævnet over afgørelsen.

Det fremgik af kommunens afgørelse, at der på begge ejendomme voksede en bred bræmme af tagrør, som stødte direkte op til græsplæne, og at offentlig adgang således efter kommunens vurdering kunne finde sted i overgangen mellem rørbevoksning og græsplæne.

Naturklagenævnet udtalte bl.a.:

”Det må ved afgørelsen om, hvorvidt der er adgang til færdsel hen over de to ejendomme, lægges til grund, at rørskoven - både ifølge Biologisk Instituts og Lejre Kommunes faglige vurdering - er omfattet af definitionen på salttålende vegetation. Spørgsmålet er herefter, om der er en bræmme mellem den egentlige rørskov og græsplænen, som kan være omfattet af den biologiske definition i § 22, stk. 1.

På grundlag af besigtigelsen og den planteregistrering, som Lejre Kommunes konsulent har foretaget, finder Naturklagenævnet, at det må lægges til grund, at der på matr.nr. 38aq er en bræmme mellem den egentlige rørskov og græsplænen, som er omfattet af den biologiske definition i § 22, stk. 1.

For så vidt angår matr.nr. 38ac er det mere vanskeligt at anvise en præcis strækning, som er omfattet af den biologiske definition i § 22, stk. 1, bl.a. fordi der er slået en sti, som fører ud til en bådebro. Det må anses for sandsynligt, at vegetationen uden pleje vil antage samme form som på matr.nr. 38aq og at der derfor sandsynligvis naturligt vil være et areal med dominans af salttålende planter.

Samlet set er det således Naturklagenævnets vurdering, at der på begge ejendomme er et areal mel-lem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, som efter naturbeskyttelseslovens § 22, stk. 1, er åben for færdsel til fods.”

Naturklagenævnet stadfæstede herefter kommunens afgørelse.

Afgørelse af 12. oktober 2010, j.nr. NKN-133-00075


  • Offentlighedens adgang
  • Sammenhængende landvegetation
  • Naturbeskyttelseslovens § 22