Nr. 36 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Afslag til opførelse af et enfamiliehus i lokalplanlagt område inden for strandbeskyttelseslinjen

Der var ansøgt om at opføre et enfamiliehus på 234 m², en carport på 18 m² samt fliseterrasse, hæk og beplantninger på en ubebygget ejendom beliggende i landzone inden for strandbeskyttelseslinjen ca. 140 m fra kysten. Ejendommen var omfattet af en lokalplan, der udlagde pågældende område til boligformål, og som bl.a. bestemte, at ejendommen kunne udstykkes i 3 grunde, og at der på hver af de 3 grunde kunne opføres en bolig.

Miljøcenter Odense havde meddelt afslag til det ansøgte bl.a. under henvisning til, at projektet ud fra en landskabelig helhedsbetragtning ville medføre en betydelig ændring af landskabsbilledet, dels i kraft af dets eget bidrag, dels fordi en dispensation i den konkrete sag ud fra lighedsgrundsætningen ville medføre, at der også skulle dispenseres til bebyggelse af de øvrige to grunde, som ifølge lokalplanen kunne udstykkes og bebygges.

Ansøgeren - der påklagede afgørelsen til Naturklagenævnet – gjorde navnlig gældende, at den bebyggelse på ejendommen, som lokalplanen åbnede mulighed for at opføre, skulle anses som en afrunding af det eksisterende bysamfund.

Langeland Kommune havde i den konkrete sag udtalt, at lokalplanens visualisering klart viste, at den påtænkte bebyggelse ikke ville kunne ses fra strandlinjen på grund af de landskabelige forhold, og at der var tale om en naturlig udfyldning i forhold til eksisterende bebyggelse.

Et flertal på 9 af Naturklagenævnet 10 medlemmer udtalte i sin afgørelse:

” Det forhold, at Langeland Kommune i 2008 har vedtaget en lokalplan for ejendommen, der åbner mulighed for opførelse af det ansøgte byggeri, kan ikke i sig selv begrunde en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Det kan ikke føre til en ændret vurdering, at der i en planlægningsmæssig sammenhæng er tale om en slags huludfyldning.

Flertallet finder, at en dispensation til det ansøgte byggeri vil indebære en væsentlig påvirkning af det åbne landskab mellem Dageløkke og den sydligt beliggende bebyggelse. Hertil kommer, at en dispensation vil skabe en berettiget forventning om, at der også vil blive meddelt dispensation til bebyggelse på de 2 øvrige udstykninger, som lokalplanen åbner mulighed for.”

På den baggrund stadfæstede Naturklagenævnet Miljøcenter Odenses afgørelse af 15. januar 2010.
Afgørelse af: 12. oktober 2010, NKN-1321-00617


  • Lokalplan
  • ”Huludfyldning”
  • Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1, jf. § 15, stk. 1