Nr. 40 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Lokalplanbestemmelse om reducerede (blåsort) teglsten var uklar

Randers Kommune meddelte ejeren af en ejendom påbud om at udskifte taget, da dette var belagt med sort engoberet tagsten.

Ifølge lokalplanen for området må tage dækkes med ”ikke-glacerede vingetegl i farverne rød, rosa, gul eller reduceret (blåsort)”.

Ejeren anførte, at lokalplanen var uklar, og at den anvendte sort engoberet tagsten i daglig tale omtales - og efter almindelig forståelse betragtes - som blåsort.

Kommunen mente, at ”reduceret” er en teknisk betegnelse for en teglsten, som under den afsluttende fase i brændingen ”reduceres” i tilgangen af ilt. Stenen opnår derved en farve, som changerer i blåsorte til grålige nuancer samtidig med, at den er meget mat. Hensigten med bestemmelsen var ifølge kommunen at fastholde det naturlige og traditionelt danske udtryk i tagfladernes fremtoning med udgangspunkt i den røde danske vingetegl. Der sondres i lokalplanbestemmelsen mellem farverne af det samme grundmateriale, det brændte ler. Det er således en oplysning om farven på en reduceret tagsten, når der i parentes anføres blåsort.

Naturklagenævnet udtalte bl.a.:

”Ud fra de i sagen foreliggende oplysninger, herunder billeder fra Randers Tegls hjemmeside, af de to typer af tegl, finder Naturklagenævnet, at der ikke er væsentlig forskel på udseendet af de omhandlede ”sort engoberet vingetegl” og ”blådæmpet” tegl – som ifølge teglværket svarer til lokalpla-nens ”reduceret (blåsort)” tegl. Hertil kommer, at betegnelsen ”blåsort” isoleret set kan anvendes både om de blådæmpede og de sorte tegl.

Naturklagenævnet finder endvidere, at ukyndige læsere af lokalplanen naturligt vil lægge vægt på farven ”blåsort” – der står anført i forlængelse af de øvrige tilladte farvemuligheder – og bekymre sig mindre om fremstillingsmåden (ordet ”reduceret” om ilttilførslen).

Under forudsætning af, at glansforbuddet respekteres – altså at tagstenene ikke må være glaserede – finder Naturklagenævnet således, at der ud fra en naturlig sproglig forståelse skal lægges vægt på farven. Alle vingetegl i farven blåsort kan således anvendes.

Naturklagenævnet finder sammenfattende, at det kan give anledning til tvivl, hvilke typer at tegl der omfattes af udtrykket "reducerede (blåsort)" i lokalplan nr. (…). Retssikkerhedsmæssige hensyn taler for, at denne tvivl ikke skal komme klageren til skade. Naturklagenævnet finder herefter, at de i sa-gen omhandlede sort engoberet tegl kan anses for omfattet af lokalplanens bestemmelse om ”reduceret (blåsort)” tegl. Randers Kommune har således ikke haft hjemmel i lokalplanen til at forbyde anvendelsen af sort engoberet tegl.

Naturklagenævnet finder således, at de anvendte sorte engoberede vingetegl på ejendommen (…) må anses for at være umiddelbart tilladte efter lokalplanens § 7, stk. 12. Kommunen kan således ikke med hjemmel i lokalplanens § 7, stk. 12 meddele påbud om at lovliggøre tagbeklædningen.”

Naturklagenævnet ophævede herefter kommunens afgørelse.

Afgørelse af 17. november 2010, NKN-33-04218


  • Engoberede tegl
  • Lokalplans klarhed
  • Påbud
  • Ugyldighed
  • Planlovens § 18