Nr. 41 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Opstilling af en reklamepylon i Ringsted Kommune

Denne afgørelse vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en 26 meter høj reklamepylon var opstillet i det åbne land i strid med naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 1.

Vejdirektoratet fandt, at det pågældende område fra Vestmotorvejen fremtrådte som åbent land, og at pylonen virkede dominerende i landskabet og var synlig over store afstande.

Direktoratet henviste til Vejledningen om naturbeskyttelsesloven, hvoraf fremgår, at ”det i princippet er tilladt at opstille reklamer og propaganda i byer og bymæssig bebyggelse. Dette gælder dog ikke opsætning af usædvanlig store og dominerende reklamer og propagandaskilte i byer og bymæssig bebyggelse, såfremt de virker, ikke blot som om de var placeret i det åbne land, men tillige har en dominerende karakter eller er synlig over store afstande.”

Vejdirektoratet meddelte påbud om, at pylonen skulle fjernes eller reduceres til en sådan højde, at den ikke længere var synlig fra Vestmotorvejen.
Afgørelsen blev påklaget til Naturklagenævnet af ejeren af ejendommen, der var af den opfattelse, at pylonen ikke var anbragt i det åbne land, men i bymæssig bebyggelse.

Sekretariatet foretog besigtigelse.

På baggrund af besigtigelsen, luftfotos og det foreliggende billedmateriale var det Naturklagenævnets vurdering, at pylonen - henset til den omgivende bebyggelse - var anbragt i et område, der ikke havde karakter af åbent land, men snarere bymæssig bebyggelse. Pylonen var dominerende og synlig over store afstande, og kunne af forbipasserende på Vestmotorvejen virke, som om den var placeret i det åbne land.

Naturklagenævnet udtalte, i overensstemmelse med en tidligere afgørelse, at naturbeskyttelseslovens formål efter Naturklagenævnets opfattelse ikke kunne begrunde, at en forbudsregel som den omhandlede blev udstrakt til at omfatte forhold, der lå ud over hvad der fremgår af en naturlig sproglig forståelse af reglens indhold.

Der er ikke i forarbejderne til loven grundlag for at udstrække forbuddet i § 21, stk. 1, til skilte mv., som er opsat i bymæssig bebyggelse, uanset hvordan skiltningen virker på afstand.
Naturklagenævnet ophævede herefter Vejdirektoratets afgørelse.

Afgørelse af 17. november 2010, NKN-135-00124


  • Opstilling af reklamepylon
  • Naturbeskyttelseslovens § 21, stk.