Nr. 43 - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer

Risikoaccept af A/S Dansk Shells Raffinaderi og Havneterminal i Fredericia

Afgørelsen er relevant for risikomyndigheder samt borgere, der er naboer til risikovirksomheder.

A/S Dansk Shells aktiviteter i Fredericia er omfattet af risikobekendtgørelsen. Det indebærer, at A/S Dansk Shell skal udarbejde og indsende sikkerhedsrapporter til myndighederne i overensstemmelse med risikobekendtgørelsen. De involverede myndigheder har ved afgørelser af 2. september 2008 accepteret sikkerhedsrapporten.

Omboende til Dansk Shell A/S har påklaget Miljøcenter Odenses afgørelse om sikkerhedsvurdering og sikkerhedsniveau, idet der bl.a. efterspørges oplysninger om konsekvens- og sikkerhedszonen.

I afgørelsen stadfæster Miljøklagenævnet Miljøcenter Odenses afgørelse af 2. september 2008 om sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau på Shell Raffinaderiet, idet sagen dog hjemvises til Miljøcenter Odense for præcisering af vilkår N3 om fremtidige aktionspunkter samt tidsfristerne for gennemførelse af disse. Endvidere skal der udarbejdes iso-risikokurver som led i Miljøcenter Odenses afgørelse. Kurverne skal vedlægges den reviderede risikoaccept.

Miljøklagenævnet skriver om risiko- og konsekvenszonerne:
”Af hensyn til fremtidige revisioner af kommuneplaner og lokalplaner omkring virksomheden samt ud fra hensynet til information af offentligheden er det nævnets opfattelse, at størrelsesordenen af de beregnede risiko- og konsekvenszoner af eventuelle uheld på såvel Raffinaderiet som Havneterminalen tydeligt bør fremgå af afgørelse om sikkerhedsniveauet for aktiviteter på Shell Raffinaderiet og Havneterminalen.

Som det fremgår af afsnittet ”Høring af udkast til nævnsafgørelse” har Miljøcenter Odense i september 2010 offentliggjort en VVM-redegørelse for ”Udvidelse af DONG Olierør A/S Råolieterminalen og øget udskibning på Shell Havneterminalen i Fredericia, september 2010”. Redegørelsen indeholder blandt andet kort med iso-risikokurven for stedbunden individuel risiko (sikkerhedszone) og kurven for maksimal konsekvensafstand (planlægningszone). Miljøklagenævnet finder, at disse kurver tydeligt illustrer risiko- og konsekvenszonerne omkring DONG Olierør A/S.

Nævnet finder på denne baggrund, at der i forbindelse med en sikkerhedsaccept skal foreligge tilsvarende iso-risikokurver inklusiv kommentarer således, at det er tydeligt for planmyndigheden og borgerne, hvilke konsekvens- og risikozoner, der er forbundet med den givne sikkerhedsaccept.”

Afgørelse af 30. november 2010, j.nr. MKN-100-00595


  • Kolonne-3-virksomhed
  • Risikozone
  • Konsekvenszone
  • Kortmateriale
  • Risikoaccept
  • Miljøbeskyttelseslovens § 41
  • Risikobekendtgørelsens § 2 og 5