Nr. 45 - Opførelse af et sognehus ved Tommerup Kirke

Kirkeomgivelsesfredninger er i praksis blevet administreret således, at opførelse af mindre bygninger, som er nødvendige for kirkens eller kirkegårdens benyttelse ikke er blevet anset for at være i strid med fredningsformålet og derfor efter omstændighederne vil kunne tillades ved dispensation. Nævnet har i den forbindelse i sin dispensationspraksis anlagt en lempeligere vurdering af mindre byggeri til kirkeformål end byggeri til andre formål. Det er herved forudsat, at en placering i nærheden af kirken er fundet nødvendig. Større byggerier af sognehuse mv. er, uanset behovet for nærhed til kirken, blevet anset som stridende mod fredningens formål og dermed uden for fredningsmyndighedernes dispensationskompetence, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Det beror på en konkret vurdering, om et byggeri i ovennævnte forstand og i relation til fredningens formål må anses for ”større”. Efter nævnets praksis vil byggeri på mere end et par hundrede m2 - afhængig af den nærmere beliggenhed og udformning - normalt blive anset som større. Der henvises til NKO nr. 474 .

Fredningsnævnet for Fyn havde meddelt afslag på ansøgning om dispensation fra en kirkeomgivelsesfredning til at opføre et ca. 283 m² stort sognehus ved Tommerup Kirke.

Fredningsnævnet vurderede med henvisning til Naturklagenævnets praksis, at det ansøgte sognehus allerede som følge af størrelsen ville være i strid med fredningens formål, hvorfor der ikke var hjemmel til at meddele dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Afgørelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af menighedsrådet som ansøger.

Natur- og Miljøklagenævnet foretog besigtigelse.

Natur- og Miljøklagenævnet fandt, at sognehusets placering på et lavtliggende areal – væsentligt lavere end kirken – i relativ stor afstand fra kirken og med den ny præstegårdsbygning imellem, in-debar, at sognehuset kun i ringe grad ville påvirke indsigten til og udsynet fra kirken.

På den baggrund fandt nævnet ikke, at sognehuset - uanset bygningens størrelse - stred mod fredningens formål. Der burde henset til sognehusets betydning for det kirkelige liv meddeles dispensation.

Natur- og Miljøklagenævnet ændrede herefter fredningsnævnets afslag på ansøgning om dispensation til en dispensation.

Afgørelse af 5. maj 2011, j.nr. NMK-522-00003


  • kirkeomgivelsesfredning
  • sognehus
  • naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1