Nr. 48 - Et rammeområde i en kommuneplan kunne ikke anvendes til butikker med særlig pladskrævende varegrupper

Hillerød Kommune havde i 2009 udarbejdet en rammelokalplan og et kommuneplantillæg for et butikscenter med et etageareal på ca. 85.000 m², bl.a. fordelt med op til 30.000 m² for udvalgsvarebutikker og op til 40.000 m² til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper.

Planområdet var opdelt i tre delområder. Det ene af delområderne, var beliggende inden for bymidtens afgrænsning. Anvendelsen af dette delområde var fastsat til bl.a. detailhandel i form af særlig pladskrævende varegrupper og udvalgsvarer. Den maksimale butiksstørrelse for særlig pladskrævende varegrupper var fastsat til 20.000 m² til møbler og 10.000 m² til øvrige. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker var fastsat til 2.000 m².

Natur- og Miljøklagenævnet foretog derefter en vurdering af, om anvendelsesbestemmelsen i det pågældende rammeområde var i overensstemmelse med detailhandelsreglerne i planloven.

Nævnet udtalte:
”Efter [planlovens] § 11 a, stk. 1, nr. 3, skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning af bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til særlig pladskrævende varer og eventuelle aflastningsområder samt fastsættelse af det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker i de enkelte områder, herunder også for enkeltstående butikker, jf. §§ 5 l-5 r.

På baggrund af detailhandelsbestemmelsernes opdeling af områder i kategorier, herunder særskilt regulering af butiksstørrelserne i de enkelte områder, og under hensyntagen til, at udvalgsvarebutikker, der skal placeres i bymidten eller i et bydelscenter, skal holdes inden for planlovens størrelsesgrænser, finder Natur- og Miljøklagenævnet, at det forudsætningsvist følger af detailhandelslovgivningen, at det som udgangspunkt ikke er muligt i bymidten at placere butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varer og som ikke er underlagt en størrelsesgrænse.”

Natur- og Miljøklagenævnet fandt herefter, at der ikke i planloven var hjemmel til at planlægge som sket for butikker med særligt pladskrævende varegrupper inden for bymidtens afgrænsning. Kommuneplantillægget kunne således ikke få virkning efter sit indhold for så vidt angik planlægningen af butikker med særlig pladskrævende varegrupper inden for rammeområdet og rammelokalplanen blev herefter erklæret for ugyldig.

Afgørelse af 13. juli 2011, j.nr. NMK-34-00005 og NMK-34-00006


  • Planlægning
  • Butiksformål
  • Detailhandel
  • Kommuneplanrammer
  • Planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 3