Nr. 49 - Dispensation fra nbl. § 3 til opførelse af garage i klithede

Thisted Kommune havde meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til opførelse af en garage på maksimalt 30 m² på en ejendom, der ligger i en artsrig klithede i et sommerhusområde.

Arealet, hvor garagen skulle placeres fremstod som en velbevaret, artsrig klithede med hedelyng, klitrose, engelsød, hjælme, engelsk visse, revling m.m.

Under sagens behandling oplyste kommunen, at området allerede i 1979 blev udlagt til sommerhusområde i de dagældende § 15-rammer efter kommuneplanloven. Kommunen var på den baggrund blevet i tvivl om, hvorvidt opførelsen af garagen krævede dispensation.

Det følger af § 1 i naturtypebekendtgørelsen, at for bl.a. heder, der den 1.juli 1992 lå i byzone eller sommerhusområde gælder beskyttelsesordningen i lovens § 3, stk. 2, kun for tilstandsændringer til landbrugsformål.

Natur- og Miljøklagenævnet lagde efter det i sagen oplyste til grund, at der for ejendommen inden den 1. juli 1992 ikke havde været vedtaget en bygningsvedtægt, byplanvedtægt eller lokalplan, der udlagde området til sommerhusområde, jf. planlovens § 34, stk. 3.

Nævnet lagde på den baggrund til grund, at ejendommen ved naturbeskyttelseslovens ikrafttræden havde status som landzone, da tilvejebringelse af § 15-rammer ikke kunne anses som tilstrækkelige til at ændre et områdes status til at være sommerhusområde.

Herefter tog nævnet stilling til, om betingelserne for at dispensere til opførelsen af garagen var til stede.

Ifølge ”Vejledning til naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede naturtyper” (2009) pkt. 3.6 vil bebyggelse i tilknytning til en ejendoms eksisterende bygninger normalt ikke kræve dispensation, idet det må antages, at de fleste eksisterende bygninger har præget det omgivende areal på en sådan måde, at der ikke er mulighed for at karakterisere dem som en beskyttet naturtype og at de nævnte omliggende arealer derfor normalt ikke er omfattet af § 3.

På baggrund af Thisted Kommunes besigtigelse af arealet fandt nævnet, at den eksisterende bebyggelse på ejendommen ikke havde præget arealet på en sådan måde, at det ikke længere var omfattet af § 3.

Efter oplysningerne om de fundne plantearter på klitheden, herunder de sjældne arter klitrose og engelsk visse, lagde nævnet til grund, at der var tale om en klithede med høj naturværdi.

Natur- og Miljøklagenævnet fandt ikke, at betingelserne for at dispensere fra naturbeskyttelseslovens § 3 til opførelse af garagen var til stede, og ændrede på den baggrund kommunens afgørelse til et afslag.

Afgørelse af 10. august 2011, j.nr. NMK-510-00003


  • Hede
  • Sommerhusområde
  • Naturbeskyttelseslovens § 3
  • Naturtypebekendtgørelsens § 1