Nr. 50 - Jordpåfyldning på engareal i Randers Kommune. Spørgsmål om passivitet

Randers Kommune meddelte afslag på dispensation til bibeholdelse af påfyldt materiale på engareal omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og påbud om retablering.
På baggrund af en anmeldelse konstaterede kommunen ved besigtigelse i 2007, at der var fyldt jord og murbrokker på arealet. Kommunen informerede ikke ejendommens ejer om sagen og foretog sig af ressourcemæssige årsager ikke videre på daværende tidspunkt. I 2010 genoptog kommunen sagsbehandlingen og meddelte ejendommens ejer, at arealet var omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og at kommunen ikke ville dispensere fra bestemmelsen. Samtidigt varslede kommunen et påbud om retablering af engen, og påbuddet blev fulgt op af et endeligt afslag på dispensation.

Natur- og Miljøklagenævnet fandt ikke anledning til at tilsidesætte kommunens vurdering af, at der ikke forelå et særligt tilfælde, der kunne begrunde en dispensation fra § 3, jf. § 65, stk. 1.

Spørgsmålet var herefter om kommunen på grund af passivitet var afskåret fra at påbyde forholdet lovliggjort.

Natur- og Miljøklagenævnet udtalte herom:

” Kommunen har efter naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 6, pligt til at føre tilsyn med overholdelse af loven og foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.

Der er ikke i naturbeskyttelsesloven fastsat en frist inden for hvilken kommunen i lovliggørelsessager skal have truffet afgørelse eller have foretaget nærmere angivne sagsbehandlingsskridt. Retten til at håndhæve et ulovligt forhold kan imidlertid bortfalde efter en vis tid, hvis myndighederne har udvist passivitet.

Ved bedømmelse af, om en kommunes krav på lovliggørelse må anses for bortfaldet ved passivitet må der – foruden den forløbne tid – lægges en vis vægt på om en borger har haft en berettiget forventning og derfor har indrettet sig i tillid til at retten ikke vil blive gjort gældende.

Et flertal på 7 af nævnets medlemmer udtaler, at klager i denne sag ikke kan siges at have indrettet sig i tillid til, at kommunen ikke ville søge forholdene lovliggjort, og at der derfor ikke foreligger passivitet fra kommunens side. Der er herved bl.a. lagt vægt på, at klager først i oktober 2010 blev bekendt med, at kommunen konstaterede det ulovlige forhold allerede i 2007.

Flertallet stemmer på den baggrund for at stadfæste Randers Kommunes afslag på ansøgning om dispensation og påbud om retablering.”

(Mindretal på 2 medlemmer)

Afgørelse af 22. september 2011, j.nr. NMK-510-00146


  • Naturbeskyttelseslovens § 3
  • Jordopfyldning
  • Passivitet
  • Berettigede forventninger