Nr. 51 - Landzonetilladelse til udvidelse af døgninstution i Odense Kommune

Natur- og Miljøklagenævnet (tidligere Naturklagenævnet) har behandlet sager om etablering af sociale institutioner af forskellig karakter. Efter nævnets praksis anses etablering af opholds- og behandlingssteder for en samfundsmæssig nødvendighed, som der bør meddeles tilladelse til i eksisterende bebyggelse, medmindre placeringen konkret skønnes uhensigtsmæssig. Ved vurdering af, om placeringen er uhensigtsmæssig, har nævnet bl.a. lagt vægt på institutionens størrelse og om ejendommen er beliggende i tættere bebygget område.
I den foreliggende sag om en døgninstitution – et privat botilbud for psykisk udviklingshæmmede med nedsat funktionsevne - er Natur- og Miljøklagenævnet gået lidt videre m.h.t. at tillade større bygningsmæssige tiltag. Der var tale om nedrivning og genopførelse af mellembygning, opførelse af en tilbygning samt udvidelse af beboerantallet fra 10 til 15 personer.
Ejendommen, hvor institutionen var beliggende, lå ved landevejen umiddelbart uden for en landsbyafgrænsning, hvor praksis m.h.t. opførelse af byggeri ellers normalt er restriktiv for at fastholde en klar grænse mellem land og by.

Natur- og Miljøklagenævnet fandt bl.a., at det måtte tillægges betydning, at der ikke var tale om nyopførelse af en institution, men om udskiftning og udvidelse af eksisterende bebyggelse, dvs. at hensynet til ønsket om at fastholde en klar grænse mellem by og land blev tillagt mindre vægt.
Ud fra en samlet vurdering af sagen, fandt Natur- og Miljøklagenævnet herefter: ”… at der kan meddeles tilladelse til den ansøgte udvidelse af institutionen. Der er herved navnlig lagt vægt på, at en institution af den i denne sag foreliggende karakter vurderes som en samfundsmæssig nødvendighed, at der er tale om at etablere tidssvarende beboelser på ejendommen, hvis bygninger er fra 1906, samt på, at der ikke er væsentlige planlægningsmæssige eller andre hensyn, der med vægt taler imod en tilladelse. Nævnet finder det ikke sandsynliggjort, at udvidelsen vil medføre trafikale eller andre konsekvenser, der kan begrunde et afslag”.

På denne baggrund stadfæstede Natur- og Miljøklagenævnet Odense Kommunes landzonetilladelse af 6. maj 2011.

Se NoMO 27 – NKO 457 , 470 og 254

Afgørelse af 11. oktober 2011; j.nr. NMK-31-00353


  • Landzonetilladelse
  • Institution
  • Landsbyafgrænsning
  • Planloven § 35, stk. 1