Nr. 52 - Opførelse af et sognehus ved Hellebæk Kirke

Fredningsnævnet for Nordsjælland havde meddelt dispensation fra kirkeomgivelsesfredning efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til opførelse af et ca. 250 m² stort sognehus ved Hellebæk Kirke.

Fredningskendelsen omfattede i alt et areal på ca. 841 m² og indeholdt et forbud mod anbringelse eller opførelse af skæmmende indretninger, hvorved forstås hønsehuse, drivhuse, boder, skure, retirader, sprøjtehuse, ledningsmaster, transformatorstationer o. lign.

Fredningsnævnet (flertalsafgørelse) anførte bl.a. i afgørelsen, at der ikke i fredningsbestemmelserne ud over de nævnte indretninger var taget stilling til, i hvilket omfang bygninger med kirkelige formål kunne opføres. Det ansøgte byggeri skulle tjene et velbegrundet kirkeligt formål og praksis i sådanne sager er mere lempelig end for andre byggerier. Fredningsnævnet fandt efter en konkret vurdering ikke, at det ansøgte var i strid med fredningens formål og meddelte herefter dispensation.

Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør afdeling, påklagede afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet og gjorde navnlig gældende, at det ansøgte sognehus var i strid med fredningens formål.

Natur- og Miljøklagenævnet foretog besigtigelse.

Natur- og Miljøklagenævnet udtalte, at ”uanset fredningskendelsen ikke udtrykkeligt forbyder anden form for bebyggelse end de nærmere angivne indretninger er det Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse, at bestemmelsen i lighed med andre kirkeomgivelsesfredninger må forstås som omfattende bebyggelse af enhver art, der ville kunne begrænse indsigten til kirken. Nævnet bemærkede herved, at forbuddet ville være uden betydning og fredningen dermed reelt indholdsløs, hvis forbuddet ikke omfattede større byggerier end de nævnte mindre indretninger”.

Nævnet anerkendte behovet for et sognehus samt at man ved den nærmere udformning og placering af byggeriet inden for fredningen havde søgt at tilpasse sig hensynet til oplevelsen af kirken. Byggeriet ville imidlertid på grund af sin størrelse, herunder i forhold til størrelsen af kirken og størrelsen af det fredede areal samt beliggenheden tæt på kirken indebære et meget omfattende indgreb i forhold til fredningens formål. Byggeriet kunne derfor ikke tillades ved dispensation.

Natur- og Miljøklagenævnet ændrede herefter fredningsnævnets afgørelse til et afslag.

Afgørelse af 21. oktober 2011, j.nr. NMK-522-00046


  • Kirkeomgivelsesfredning
  • Sognehus
  • Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.