Nr. 54 - Husdyrbrugloven vedr. tredjemandsarealer, der afvander til Natura 2000-områder

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet et mindre antal afgørelser vedrørende godkendelse af tredjemandsarealer, der afvander til Natura 2000-områder, som har givet anledning til tvivl om afgørelsernes rækkevidde.

Afgørelserne bygger på den retsopfattelse, at der, før der træffes afgørelse om tilladelse eller godkendelse efter husdyrbruglovens §§ 10, 11, 12 eller 16, skal foretages en vurdering af, om det ansøgte projekt i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. habitatbekendtgørelsens  § 7, stk. 1, jf. § 8, stk. 6. I bekræftende fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på det pågældende område under hensyn til bevaringsmålsætningen for området, jf. stk. 2. Viser konsekvensvurderingen, at projektet vil skade området, må der ikke gives tilladelse eller godkendelse til det ansøgte, jf. § 7, stk. 2. Vurderingen skal fremgå af afgørelsen.

Det følger af husdyrbruglovens § 16, stk. 2, at afsætning af husdyrgødning til markarealer hos tredjemand i forbindelse med en etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug, som kommunen vurderer, vil kunne påvirke miljøet væsentligt, ikke kan indgå i tilladelser efter § 10 eller godkendelser efter §§ 11 og 12, medmindre arealet er godkendt efter stk. 1.

Natur- og Miljøklagenævnet forstår i afgørelserne ovennævnte bestemmelser således, at de pågældende tredjemandsarealer kan indgå i en § 10-tilladelse eller en § 11-12-godkendelse, såfremt den af kommunen foretagne habitatvurdering viser, at afskæringskriterierne i Miljøstyrelsens digitale vejledning om godkendelse af husdyrbrug er overholdt.

Er resultatet af habitatvurderingen derimod, at vejledningens afskæringskriterier ikke er overholdt, skal der udarbejdes en § 16-godkendelse for arealerne, som fastsætter vilkår til imødegåelse heraf. Hvis vilkårsfastsættelse ikke er tilstrækkeligt, skal der meddeles afslag.

Formandsafgørelser af 6. juli 2011, j.nr. NMK-130-00016NMK-130-00048 og NMK-130-00049


  • Husdyrbrugsloven § 10, 11, 12 og 16.
  • Tredjemandsarealer
  • Afvanding
  • Natura 2000-område
  • Habitatvurdering