Nr. 56 - Overskridelser af krav til drikkevandskvalitet for coliforme bakterier

Natur- og Miljøklagenævnet har i en række afgørelser behandlet klager over kommuners påbud vedrørende drikkevandskvalitet efter vandforsyningslovens § 62. Fælles for sagerne er, at der et tale om ikke-almene vandforsyninger, der ikke overholder de krav til drikkevandkvalitet, som er fastsat i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Bekendtgørelse nr. 1449 af 11/12/2007).

Der var i 8 af 9 sager ved analyse af vandprøver fra de pågældende vandforsyninger påvist mellem 1 og 4 coliforme bakterier pr. 100 ml. Efter bekendtgørelsen må coliforme bakterier ikke være målelige ved den anviste metode. Nævnet har i afgørelserne bl.a. henvist til, at det fremgår af By- og Landskabsstyrelsens vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre (Bekendtgørelse nr. 9243 af 21/05/2010), at gruppen af coliforme bakterier (med undtagelse af E. coli, som ofte er sygdomsfremkaldende) sædvanligvis ikke indeholder bakterier, der vurderes at udgøre nogen sundhedsmæssig risiko for mennesker, og at lavt indhold af coliforme bakterier i drikkevand (< 20 cfu/100/ml) normalt vil være uden sundhedsmæssig betydning.

Nævnet har herefter ophævet påbuddene i disse sager, idet nævnet fandt, at der var tale om mindre overskridelser af grænseværdien for coliforme bakterier, og at vandet ikke kunne anses for at være sundhedsfarligt.

I en enkelt sag (NMK-42-00100) har nævnet taget stilling til et påbud om ophør af en ejendoms drikkevandsforsyning på baggrund af fund af 41 coliforme bakterier pr. 100 ml. Nævnet udtalte bl.a.:

”Større mængder coliforme bakterier vil være udtryk for betydelige fejl på vandforsyningen, så som direkte tilførsel af overfladevand til boringer. Der er i sådanne situationer formentlig reel risiko for sundhedsmæssig betydende forurening.

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte… Kommunes vurdering af de tekniske muligheder for at forbedre vandkvaliteten i vandforsyningsanlægget. Sammenholdt med, at der er tale om en ikke ubetydelig overskridelse af grænseværdien for coliforme bakterier, hvilket kan medføre reel risiko for forurening af sundhedsmæssig betydning og, at drikkevandskvaliteten ikke ved nogen analyse siden 1990 er fundet tilfredsstillende finder nævnet heller ikke grundlag for at tilsidesætte… Kommunes afgørelse.

Endvidere finder nævnet, at påbud om ophør af ejendommens nuværende vandforsyning først kan træde i kraft, når der er sikret den pågældende ejendom anden forsyning med vand.”

Nævnets stadfæstede herefter kommunens påbud.

Afgørelser, j.nr.: NMK-42-00097, NMK-42-00100, NMK-42-00114, NMK-42-00128, NMK-42-00132, NMK-42-00134, NMK-42-00142NMK-42-00225 og NMK-42-00238


  • Vandforsyningsloven § 62, stk. 1
  • Drikkevandskvalitet
  • Ikke-almene vandforsyninger