Nr. 58 - Lokalplanpligt for etablering af asylcenter på en kursusejendom i et mindre lokalsamfund

Planlovens § 13, stk. 2, bestemmer, at der skal tilvejebringes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Ved vurderingen af om en konkret foranstaltning udløser lokalplanpligt, må der først og fremmest lægges vægt på, om foranstaltningen vil medføre en væsentlig ændring af det bestående miljø.

Vordingborg Kommune havde truffet afgørelse om at meddele landzonetilladelse til etablering af et asylcenter i en tidligere kursusejendom, da der efter kommunens vurdering ikke var tale om en så væsentlig ændring i det bestående miljø, at det medførte lokalplanpligt. Kommunen vurderede at opstillingen af pavilloner var en fysisk udvidelse af en allerede eksisterende virksomhed, som på grund af deres placering ikke ville påvirke omgivelserne væsentligt. Kommunen vurderede endvidere, at infrastrukturen umiddelbart ville kunne bære det øgede antal personer.

Klagerne fandt det forhastet at give tilladelse til opstilling af 100 ekstra boliger midt i et naturbeskyttelsesområde. Der var ikke foretaget en vurdering af, hvordan en tilgang af 250 nye beboere ville påvirke det relativt lille lokalsamfund på ca. 200 borgere.

Natur- og Miljøklagenævnet lagde vægt på, at der var tale om at ændre et kursuscenter på en ejendom i et beskyttet område til fast bolig for et større antal asylansøgere. Der skulle opstilles op til 42 pavilloner i to etager med et bebygget areal på 623 m²; de eksisterende bygninger skulle huse 150 asylansøgere, og pavillonerne op til 100 asylansøgere. Projektet ville på den baggrund bevirke en så væsentlig ændring af det mindre lokalsamfund, at det kun kunne finde sted efter vedtagelse af en lokalplan.

Natur- og Miljøklagenævnet ophævede derfor Vordingborg Kommunes afgørelse om landzonetilladelse til projektet og hjemviste sagen til kommunen med henblik på udarbejdelse af en lokalplan for asylcentret.

Afgørelse af 23. september 2011, j.nr. NMK-31-00212


  • Planlovens § 13, stk. 2 og § 35, stk. 1.
  • Lokalplanpligt