Nr. 59 - Fredningsdispensation vedrørende den tidligere militære øvelseslejr Melbylejren

Fredningsnævnet for Nordsjælland meddelte dispensation til etablering af vandrehjem og campingplads mv. ved den tidligere militære øvelseslejr, Melbylejren, Halsnæs Kommune.

I 1930 blev Melby Overdrev fredet. Selve Melbylejren var ikke omfattet af fredningen. Forsvaret ophørte med at anvende lejren til militære formål i 2006. I den forbindelse blev det konstateret, at en del af lejrens areal og bygninger lå indenfor fredningsgrænsen og dermed utilsigtet var omfattet af fredningen.
Som led i planlægningen af den fremtidige anvendelse af lejren havde Naturstyrelsen søgt om dispensation til bl.a. etablering af vandrehjem i fire eksisterende bygninger og etablering af en 3-stjernet campingplads med plads til 100 enheder på et areal i det sydøstlige hjørne af lejren. De fire bygninger lå i hovedsagen udenfor fredningen. Campingpladsens areal omfattede knap 1 ha.

Fredningsnævnet fandt, at etablering af vandrehjem ikke ville stride mod fredningens formål og være af underordnet betydning i forhold til dette. For så vidt angår etablering af campingplads fandt fredningsnævnet det forsvarligt at tillade det ansøgte. Nævnet lagde navnlig vægt på, at der gennem mange år var sket en sådan anvendelse af den omhandlede del af lejren, at den faktiske tilstand for denne del af det fredede område afveg markant fra resten af fredningen, at det omhandlede areal i mange år ikke var blevet betragtet som en del af fredningen.

Natur- og Miljøklagenævnet foretog besigtigelse af området.

Vedrørende etablering af campingplads fandt et flertal på 7 af nævnets medlemmer, at en dispensation, uanset lejrområdets historie og faktiske adskillelse fra fredningsområdet, ville stride mod fredningens formål. Flertallet lagde vægt på, at indretning af en campingplads i sig selv var i klar modstrid med fredningens formål, og at der er tale om en ikke ubetydelig del af det fredede område. Etablering af en campingplads som ønsket ville således forudsætte en ændring af fredningen efter de herom gældende regler, jf. natur-beskyttelseslovens § 50, stk. 5.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede herefter fredningsnævnets afgørelse for så vidt angår etablering af vandrehjem mv. og ændrede fredningsnævnets afgørelse for så vidt angår etablering af campingplads til et afslag.

(Mindretal på 2 medlemmer).

Afgørelse af 8. oktober 2011, j.nr. NMK-522-00031


  • Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
  • Fredningsdispensation