Nr. 61 - Afslag efter Naturbeskyttelseslovens § 15 til lovliggørelse af 4 ældre sommerhuse

Naturstyrelsen Odense havde meddelt afslag til bibeholdelse af 4 sommerhuse inden for strandbeskyttelseslinjen. De 4 sommerhuse var opført ulovligt i perioden 1937 til 1955. I 1961 blev tinglyst en deklaration, hvorefter sommerhusene skulle være fjernet inden den 21. februar 1981. Afgørelsen var imidlertid aldrig blevet fulgt op af relevante myndigheder.

Ejerne klagede til Natur- og Miljøklagenævnet over afslaget på dispensation og anførte, at der var udvist myndighedspassivitet. Endvidere blev det gjort gældende, at der forelå særlige omstændigheder, der kunne begrunde lovliggørelse af de 4 huse, herunder tidspunktet for husenes opførelse, længden af den tidligere dispensation, det tidsrum der var gået siden dispensationens udløb og det forhold, at husene nu var kloakeret i henhold til myndighedspåbud.

Natur- og Miljøklagenævnet har tidligere truffet afgørelser om, at retten til at håndhæve et ulovligt forhold kan bortfalde efter en vis tid, hvis myndighederne har udvist passivitet. Der er ved denne vurdering lagt vægt på, om en borger har været i god tro og har indrettet sig i tillid til, at retten ikke ville blive gjort gældende. I den foreliggende sag havde myndighederne ladet tinglyse et påbud om fjernelse af de 4 sommerhuse. Myndighederne havde ikke fulgt op på overholdelsen af den tinglyste deklaration. Der gælder efter naturbeskyttelseslovens § 73 ikke en almindelig forpligtigelse for til-synsmyndigheden til at føre et regelmæssigt tilsyn i marken.

Natur- og Miljøklagenævnet udtalte bl.a.:
”Flertallet finder, at det må lægges til grund, at ejerne har været eller burde være bekendt med, at de 4 sommerhuse var ulovlige og i modstrid med den tinglyste deklaration. Ud fra en samlet vurdering af sagen finder flertallet ikke, at der er forhold, der kan begrunde, at de tidligere eller nuværende ejere har indrettet sig i tillid til, at krav om lovliggørelse – i overensstemmelse med den tinglyste deklaration – ikke ville blive gjort gældende. Flertallet finder således ikke, at der foreligger hensyn, der kan opveje den vægt, der må tillægges efterlevelse af tinglyste deklarationer om lovliggørelse af forhold inden for strandbeskyttelseslinjen. Også af hensyn til præcedensvirkningen finder flertallet, at Naturstyrelsens afslag til bibeholdelse af sommerhusene bør stadfæstes.”

(Mindretal på 1 medlem).

Afgørelse af 17. november 2011, j.nr. NMK-500-00120


  • Naturbeskyttelseslovens § 15
  • Sommerhuse
  • Passivitet
  • Indrettelseshensyn
  • God tro
  • Tinglysning