Nr. 62 - Udlæg af et lokalcenter krævede forudgående offentlighed

Frederikssund Kommune havde i 2010 udarbejdet en lokalplan og et kommuneplantillæg for et lokalcenter i et industri- og erhvervsområde. Lokalplanområdet omfattede et areal på ca. 4.600 m². Med kommuneplantillægget ændredes områdets anvendelse til detailhandel med en maksimal butiksstørrelse i henhold til planloven, pt. 1.000 m². Derudover medførte kommuneplantillægget mindre ændringer i de bebyggelsesregulerende bestemmelser. Lokalplanområdet var på tidspunktet for udarbejdelsen af kommuneplantillægget ubebygget.

Klagerne anførte bl.a., at der forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget skulle have været indkaldt til ideer og forslag, jf. planlovens § 23 c.

Natur- og Miljøklagenævnet udtalte:
”Det fremgår af planlovens § 1, at loven bl.a. har som formål, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.  Dette princip har bl.a. fundet udtryk i bestemmelsen i lovens § 23 c om forudgående offentlighed i forbindelse med forslag til ændringer af kommuneplanen. Efter § 23 c, stk. 1, skal en kommunalbestyrelse før udarbejdelsen af et forslag til ændring af en kommuneplan – når ændringen ikke er omfattet af kommunens planstrategi - indkalde idéer, forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet.  Kommunalbestyrelsen kan undlade dette ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur.

Natur- og Miljøklagenævnet finder, at kommuneplantillæg nr. 1 medfører en væsentlig ændring af anvendelsen i området, som ikke kan betegnes som en ”mindre ændring”, der er omfattet af undtagelsen i planloven § 23 c, stk. 1, 3. pkt. Natur- og Miljøklagenævnet lægger navnlig vægt på, at der er et særligt hensyn at tage til inddragelse af offentligheden ved planlægning til butiksformål, at kommuneplanens hovedstruktur for detailhandel ændres, og at der er tale om en helt ny anvendelse af området til detailhandel.”

Natur- og Miljøklagenævnet fandt herefter, at kommuneplantillægget var ugyldigt, idet Frederikssund Kommune ikke forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget, havde indkaldt ideer og forslag med henblik på planarbejdet, jf. planlovens § 23 c, stk. 1, 2. pkt.

Afgørelse af 18. november 2011, j.nr. : NMK-33-00190


  • Planlovens § 23 c
  • Planlægning
  • Butiksformål
  • Detailhandel
  • Kommuneplantillæg
  • Forudgående offentlighed