Nr. 63 - Dispensation eller ophævelse af åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen

Efter naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, må der ikke placeres bebyggelse, mv. inden for en afstand af 150 m fra søer eller vandløb. Efter naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1 må der ikke placeres bebyggelse, mv. inden for en afstand af 300 m fra skove. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra § 16, stk. 1 og § 17, stk. 1. af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2

Efter naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, kan Miljøministeriet (tidligere Miljøcentret; pr. 1. januar 2011 Naturstyrelsen) ophæve eller reducere bl.a. åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen. Som hovedprincip for anvendelsen af § 69, stk. 1, gælder, at ophævelsen kun kan ske, hvis der kan opnås én administrativ forenkling. Af Miljøministeriets vejledning 1993, s. 87, fremgår bl.a., at: ”…forudsætningen for at fravige det administrative hovedprincip – dispensationskompetencen – er, at der gennem ophævelse opnås én administrativ forenkling, hvor man erstatter en række dispensationer med én administrativ sagsgang, en samlet ophævelse. Det vil sige at ophævelse kan komme på tale i forbindelse med f.eks. lokalplaner for parcelhusområder, men normalt ikke ved lokalplan for hoteller, kursuscentre eller anden enkeltbebyggelse i det åbne land.”

Natur- og Miljøklagenævnet har i to sager behandlet spørgsmålet om anvendelse af enten dispensationsadgangen efter § 65 eller adgangen til ophævelse eller reduktion efter § 69.
Sag vedrørende åbeskyttelseslinjen
Den ene sag handlede om en lokalplan, hvorefter der skulle opføres 60 sommerhuse ved Nebel-Lønne Bæk. 41 af sommerhusene lå indenfor åbeskyttelseslinjen. Miljøcenter Odense havde i en udtalelse tilkendegivet, at Miljøcentret ikke var indstillet på, at ophæve åbeskyttelseslinjen i et omfang som beskrevet i kommunens ansøgning. Miljøcentret havde således ikke truffet endelig afgørelse om spørgsmålet om ophævelse af linjen. Herefter meddelte Varde Kommune dispensation fra åbeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, til opførelse af de 41 sommerhuse indenfor åbeskyttelseslinjen. Kommunens dispensation blev påklaget til Naturklagenævnet nu Natur- og Miljøklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening.
Natur- og Miljøklagenævnet fandt, at sagen burde behandles som en sag om ophævelse af åbeskyttelseslinjen. Natur- og Miljøklagenævnet fandt det ”…uhensigtsmæssigt at behandle den foreliggende ansøgning som 41 enkeltsager, idet der vil skulle gives tilladelse hus for hus. Ligesom det samlede projekt indebar en massiv tilsidesættelse af åbeskyttelseslinjen”.

På denne baggrund ændrede Natur- og Miljøklagenævnet Varde Kommunes dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, jf. § 16, stk. 1, til opførelse af 41 sommerhuse m.v. til et afslag. Kommunen henvistes til at søge Naturstyrelsen om at få åbeskyttelseslinjen reduceret i henhold til bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 69, stk.1.

Sag vedrørende skovbyggelinjen
I den anden sag var der tale om et ansøgt byggeri af indtil 37 boliger med tilhørende opholdsarealer, carporte, parkering, småbygninger osv. Ejendommen var i sin helhed omfattet af skovbyggelinjen. For ejendommen gælder en lokalplan som udlægger ejendommen til tæt-lav boligbebyggelse.

Aarhus Kommune søgte Miljøcenter Århus om at ophæve eller reducere skovbyggelinjen i lokalplanområdet indtil en afstand af 30 m fra skoven. Miljøcenter Århus afslog den ansøgte reducering. Afslaget blev begrundet med, at der var betydelig lokal uenighed om projektet. Miljøcenteret anførte, at i sager, hvor miljøcentret havde kendskab til, at der var en stor lokal uenighed om de ønskede ophævelser kunne miljøcentret afslå at ophæve beskyttelseslinjen med henblik på ikke at fratage de klageberettigede deres ret til at få afprøvet deres synspunkter i Natur- og Miljøklagenævnet. Herefter meddelte Aarhus Kommune dispensation fra skovbyggelinjen i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2. Afgørelsen blev påklaget til Naturklagenævnet nu Natur- og Miljøklagenævnet af en borgergruppe.

Natur- og Miljøklagenævnet fandt det ”…uhensigtsmæssigt at behandle ansøgningen vedrørende 37 boligbebyggelser som en dispensationssag. Projektet indebar en massiv tilsidesættelse af skovbyggelinjen ”. Nævnet finder derfor, at sagen bør behandles som en sag om ophævelse eller reducering af skovbyggelinjen.”

Natur- og Miljøklagenævnet ændrede Aarhus Kommunes dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, til et afslag. Kommunen henvistes til at søge Naturstyrelsen om at få skovbyggelinjen reduceret eller ophævet i henhold til bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

Afgørelse af 29. marts 2011; j.nr. NMK-501-00025 - Åbeskyttelseslinje
Afgørelse af 23. november 2011; j.nr.: NMK-502-00023 - Skovbyggelinje


  • Naturbeskyttelsesloven §§ 15-17, § 65 og § 69
  • Dispensation
  • Ophævelse
  • Beskyttelseslinjer