Nr. 103 - Afgørelse om BAT og minkproduktion afled af husdyrbrugsloven

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i en sag om godkendelse efter husdyrbruglovens § 11 til et husdyrbrug med minkproduktion. Sagen indeholder et principielt spørgsmål om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).
… …
Sagen vedrørte en godkendelse efter husdyrbruglovens § 11 til et husdyrbrug med minkproduktion i Ikast-Brande Kommune. Godkendelsen omfattede blandt andet en produktionsudvidelse fra 5.000 årstæver til 7.400 årstæver, svarende til 168,18 dyreenheder (DE), og opførelse af 26 minkhaller.

Nævnets afgørelse fastslår, at der ved vurderingen af, om en ansøgning om godkendelse efter husdyrbruglovens §§ 11 og 12 overholder kravet om anvendelse af BAT til begrænsning af ammoniakemission fra minkproduktion, skal fastsættes emissionsgrænseværdier for nye og eksisterende dele af anlægget. Summen af disse emissionsgrænser udgør emissionsgrænseværdien for det samlede anlæg, som skal overholdes. Under overholdelse af den samlede emissionsgrænseværdi for anlægget kan ansøger selv bestemme, hvilke konkrete ammoniakreducerende virkemidler, der skal anvendes til opfyldelse af grænseværdien, og hvor på anlægget virkemidlerne skal anvendes.

De ammoniakreducerende virkemidler, der indgår i vurderingen, er beskrevet i Skov- og Naturstyrelsens vejledning af 25. marts 2004 om pelsdyrfarme. Virkemidlerne omfatter krav til rendebredde, udmugningshyppighed, tilførsel af halm og proteinindhold i % af OE i uge 30-47. Miljøeffekten af virkemidlerne er beskrevet i bilag 5 til Skov- og Naturstyrelsens vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (2006).

Ifølge nævnets afgørelse anses – indtil der foreligger oplysninger om nye virkemidler eller nye oplysninger om effekten af de eksisterende virkemidler – følgende emissionsgrænseværdier for opnåelige ved anvendelse af BAT for nye minkhaller:

- 1,30 kg N per årstæve for minkhaller med gødningsrender med en længde på under 50 m.

- 1,15 kg N per årstæve for minkhaller med gødningsrender med en længde på 50 m og derover.

Grænseværdien på 1,30 kg N per årstæve er fastlagt ud fra følgende kombination af virkemidler: 36 cm gødningsrende, tømning af render 2 gange ugentligt, foder med proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 30-47, halm ad libitum.

Grænseværdien på 1,15 kg N per årstæve er fastlagt ud fra følgende kombination af virkemidler: 36 cm gødningsrende, daglig tømning af render, foder med proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 30-47, halm ad libitum.

Dersom det ansøgte skal overholde en lavere emissionsgrænseværdi for nye minkhaller i henhold til beskyttelsesniveauet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bilag 3 - det generelle krav om reduktion af ammoniakemission - skal BAT-emissionsgrænseværdien dog fastsættes ud fra niveauet for reduktionskravet i bilag 3.

Ved vurderingen af hvilken emissionsgrænse, der må anses for opnåelig ved anvendelse af BAT for eksisterende minkhaller, skal beregnes en konkret emissionsgrænseværdi. De virkemidler, der indgår i beregningen, er den faktiske bredde på gødningsrenderne (dog højst 36 cm) og én af følgende kombinationer af virkemidler:

- Minkhaller med bagskylssystem og ophængte gødningsrender med en længde på 50 meter og derover, som ikke er etableret i ”trapper” på grund af terrænforholdene: daglig tømning af render, foder med proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 30-47 og halm ad libitum.

- Øvrige minkhaller: tømning af render 2 gange ugentligt, foder med proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 30-47 og halm ad libitum.

Afgørelse af 30. oktober 2012, j. nr. NMK-131-00102 .


  • Husdyrbruglovens § 19
  • Husdyrbruglovens § 11 og § 12
  • BAT
  • Minkavl