Nr. 104 - Etablering af to store husdyrbrug i det åbne land

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter husdyrbrugloven i to sager om miljøgodkendelse af etablering af husdyrbrug med en produktion på 1547 DE slagtekyllinger.

Der var ansøgt om etablering af to husdyrbrug hver på 1547 DE slagtekyllinger. I forbindelse med hver etablering var der ansøgt om opførelse af 10 kyllingestalde på hver ca. 2.400 m² (ca. 24 * 100 m), en mandskabsbygning på ca. 110 m² i sammenhæng med staldanlægget samt 13 hvide siloer. Siloerne bliver delt i tre grupper, der placeres mellem staldbygningerne. Kyllingestaldene ville få en højde på ca. 7 m og siloerne ville få en højde på maksimalt 13,8 m. Endvidere var der ansøgt om opførelse af en gyllebeholder med fast overdækning. Endelige var der på det ene brug ansøgt om opførelse af en halmlade med halmfyr på ca. 2.700 m² med en kiphøjde på 11 m og en skorsten på 12 m.

De to matrikler, hvor de ansøgte husdyr brug ønskedes placeret ville begge blive udstykket som selvstændige ejendomme med landbrugspligt. Hver ejendom ville blive på ca. 10 ha, heraf ville det bebyggede areal på hver ejendom blive på ca. 5 ha.

De to ansøgte anlæg ønskedes opført ca. 730-830 m syd for kysten ved Aggersund og med en indbyrdes afstand på ca. 850 m. De to anlæg ønskedes opført inden for kystnærhedszonen, jf. planloven, i et område, der i kommuneplanen er udpeget som kystområde A og inden for et område, der er udpeget med ”særlig landskabelig værdi”. Umiddelbart nord for de to ansøgte anlæg er et lokalplanlagt vindmølleområde, hvor 13 vindmøller er placeret ca. 130-400 m fra kysten.

Et flertal på 6 af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer fandt i forhold til begge de ansøgte husdyrbrug, at det ansøgte byggeri under de foreliggende omstændigheder ikke var erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom. Flertallet lagde vægt på, at der var tale om meget stort landbrugsbyggeri, særligt henset til det samlede bebyggelsesareal, og at land-brugsbyggeriet var af industriel karakter.

Det samme flertal fandt, at området, uanset eksisterende husdyrproduktionsanlæg og større tekniske anlæg (vindmøller), fortsat har stor landskabelig værdi, og at de ansøgte projekter ikke var afhængige af en kystnær placering. Flertallet fandt endvidere, at de ansøgte projekter vil ændre kystlandskabet markant og sløre indtrykket af det flade og åbne landskab i Nørrekær Enge. Endelig fandt flertallet endvidere, at de ansøgte placeringer ikke var forenelige med kommuneplanens retningslinjer vedrørende kystområde A, og retningslinjer vedrørende områder med særlig landskabelig værdi.

Mindretallet fandt, at det ansøgte byggeri var erhvervsmæssigt nødvendigt for de respektive ejendommes drift som landbrugsejendomme. Mindretallet fandt endvidere, bl.a. under hensyn til, at der findes eksisterende husdyrbrug og vindmøller i området, og at staldbygningerne er lavere end sædvanligt landbrugsbyggeri, at den ansøgte placering af de to husdyrbrug kunne godkendes.
I overensstemmelse med flertallet ændrede Natur- og Miljøklagenævnet kommunens afgørelser om miljøgodkendelse til afslag, jf. husdyrbruglovens § 22, stk. 1, jf. § 19, nr. 2, jf. § 31.

Afgørelse af 17. oktober 2012, j.nr. : NMK-132-00553 og NMK-132-00555


  • Husdyrbruglovens §§ 12, 19, 22, 31
  • Erhvervsmæssig nødvendighed
  • Landskabelig vurdering
  • Kystnærhedszone