Nr. 105 - Havevanding m.v. fra supplerende brønd/boring

Natur- og Miljøklagenævnet har i en række afgørelser stadfæstet kommunens afgørelse om afslag på vandindvindingstilladelse fra en brønd eller boring på ejendommen. Fælles for afgørelserne er, at kommunen har truffet afgørelse i overensstemmelse med kommunens egne retningslinjer for vandindvinding fra supplerende vandforsyning samt at ejendommen allerede var tilsluttet et alment vandforsyningsanlæg.

Nævnet udtalte bl.a.: ”Efter vandforsyningslovens § 20, stk. 1, nr. 1, meddeler kommunalbestyrelsen tilladelse til vandindvinding fra anlæg med en årlig indvinding af grundvand på højst 3.000 m³, der ikke anvendes til vanding af landbrugsafgrøder. Tilladelse til anlæg omfattet af stk. 1, nr. 1, og som højst forsyner fire husstande med vand til brug i husholdning og almindeligt landbrug, kan kun nægtes, hvis det er praktisk muligt at skaffe ejendommen eller ejendommene en anden hensigtsmæssig vandforsyning på økonomisk rimelige vilkår, eller hvis der må antages at være nærliggende fare for, at kvaliteten af vandet i den ønskede vandforsyning ikke vil opfylde de fastsatte krav til kvaliteten af drikkevand eller i øvrigt vil blive sundhedsfarligt.

Det ligger inden for rammerne af en kommunes opgaver at tilstræbe, at ejendommene i kommunen skal forsynes med vand fra almene vandforsyningsanlæg…”

Endvidere udtalte nævnet, at ”I tilfælde, hvor ejendommen allerede er tilsluttet et alment vandforsyningsanlæg, finder Natur- og Miljøklagenævnet, at der tilkommer kommunen en bred margen for skønnet over, om der skal meddeles tilladelse til vandindvinding fra ejendommens brønd.”

I en enkelt sag (NMK-42-00096) ophævede Natur- og Miljøklagenævnet kommunens afgørelse, idet de angivne hovedhensyn for afgørelsen om afslag på supplerende vandforsyning – ifølge retningslinjerne i kommunens egen vandforsyningsplan – vedrørte etablering af nye boringer og ikke vandindvinding fra eksisterende boring. Nævnet fandt, at kommunen ikke havde angivet saglige og relevante grunde for vurderingen af sagen. Begrundelseskravet i forvaltningslovens § 24 var således ikke opfyldt.

Afgørelse af 15. oktober 2012, j.nr.: NMK-42-00111
Afgørelse af 16. oktober 2012, j.nr.: NMK-42-00198
Afgørelse af 23. oktober 2012, j.nr.: NMK-42-00199
Afgørelse af 31. oktober 2012, j.nr.: NMK-42-00096


  • Vandforsyningslovens § 20
  • Havevanding
  • Brønd/boring