Nr. 106 - Miljøvurdering af vindmølleplan utilstrækkelig

Vejle Kommune vedtog et tillæg til Vejle Kommunes Kommuneplan 2009-2021 – Vindmølleplan for Vejle Kommune, der udlagde fire områder til opstilling af vindmøller på op til 150 m.

Afgørelsen blev påklaget af beboere i området og Danmarks Naturfredningsforening Vejle for så vidt angik ét af de udlagte vindmølleområder. Der blev klaget over en række forhold, herunder at vindmøllecirkulærets § 2, stk. 3, ikke var iagttaget, da afstandskravet på 4 x møllernes totalhøjde ikke var opfyldt i forhold til et sommerhus beliggende 150 m fra mølleområdet, og at den udarbejdede miljørapport ikke opfyldte bestemmelserne i miljøvurderingsloven.

Det fremgik bl.a. af kommuneplantillægget, at områdernes endelige afgrænsning og det maksimale antal møller i hvert område skulle fastsættes i den nærmere planlægning af områderne. I rammerne for den fremtidige lokalplanlægning blev det bl.a. fastsat, at opstilling af vindmøller skulle vurderes i forhold til værdifulde landskaber, potentielle vådområder, særlige økologiske forbindelsesområder, kulturhistoriske værdier, enkeltstående mølle syd for området, samt støj i forhold til samlet bebyggelse.

Natur- og Miljøklagenævnet udtalte bl.a.:
”(Miljø) rapporten skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i bilag 1 til loven, jf. § 7, stk. 2, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til aktuel viden og gængse vurderingsmetoder samt til detaljeringsgrad og trin i et eventuelt planhieraki.

… områderne i vindmølleplanen er fastlagt så præcist, at møllernes lokalisering må antages at skulle ligge indenfor afgrænsningen, og at der derfor har været helt konkrete områder at forholde sig til. (…)det (har) således været muligt at vurdere påvirkningerne i et område på et vist overordnet niveau. (…). Planen har således efter nævnets vurdering ikke en fuldstændig overordnet karakter.”

Nævnet fandt, at miljørapportens vurdering af de landskabelige forhold måtte anses for at opfylde minimumskravene til en vurdering heraf. Miljørapporten indeholdt imidlertid ikke vurderinger – ej heller på et overordnet niveau - af indvirkningen på natur, kulturmiljøer og tekniske anlæg, hvor miljørapporten snarere havde karakter af opmærksomhedspunkter for den opfølgende planlægning, hvilket også var afspejlet i planens rammebestemmelser for området. Miljørapporten havde således ikke forholdt sig konkret til en vurdering af en kommende vindmølleopstillings sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet.

Nævnet konkluderede herefter: ” Det er Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse, at det ikke kan udelukkes, at planen ville have fået et andet indhold, hvis de i sagen omhandlede vurderinger var blevet gennemført, og at dette forhold sammenholdt med, at afgrænsningen af (området) er i strid med vindmøllecirkulærets § 2, stk. 3, betyder, at manglerne må betragtes som så væsentlige, at de bør føre til kommuneplantillæggets ugyldighed for så vidt angår det påklagede område.”

Afgørelse af 16. november 2012, j.nr. : NMK-41-00063, NMK-41-00094 og NMK-33-00997


  • Miljøvurderingslovens § 7, stk. 2
  • Afstandskrav
  • Arealreservation
  • Miljøvurdering
  • Nabobeboelse
  • Vindmøller