Nr. 65 - Et cirkus med tilhørende dyrehold omfattes ikke af husdyrbrugloven

Et cirkus med tilhørende dyrehold er ikke omfattet af husdyrbrugloven, og miljøtilladelse for ejendommen kan derfor ikke udstedes med henvisning til husdyrbruglovens § 10.

Natur- og Miljøklagenævnet ophævede en kommunes lovliggørende tilladelse efter husdyrbruglovens § 10 til et cirkus bestående af 42 heste, 3 elefanter, 8 dromedarer, 5 søløver og 20 andre dyr, idet dyreholdet ikke ansås for omfattet af husdyrbrugloven. Ejeren fik i 1998 landzonetilladelse til opførelse af to haller til opbevaring af cirkusvogne. I 2004 blev der givet tilladelse til udvidet anvendelse af en lagerhal til værelser for ansatte samt afholdelse af enkelte store arrangementer. Ved tilsyn i 2008 blev der konstateret et dyrehold på ejendommen. Den ene hal var endvidere ombygget til elefantstald med manege, og den anden hal til opstaldning af heste, søløvebassin samt café og museum. I en tredje bygning var indrettet tivoliland. I 2008 blev der udarbejdet lokalplan for cirkusset.

Det fremgår af husdyrbruglovens § 2, stk. 1, at loven finder anvendelse på husdyrbrug, der i § 3, stk. 1, nr. 1, defineres som en ” Ejendom, hvorpå der er et dyrehold af mere end 3 dyreenheder, dyreholdet med tilhørende stalde og lign., gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg samt øvrige faste konstruktioner og tilhørende arealer."

Beregning af dyreenheder (DE) er indeholdt i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Af bekendtgørelsens § 1, stk. 4, fremgår, at: ”butikker med almindelig dyrehandel, zoologiske haver, dyreparker, dyrehospitaler, forsøgsstalde, eksportisolationsstalde og dyrehold på politigårde” er undtaget fra bekendtgørelsens regler.

Husdyrbrugloven indeholder ingen definition af husdyrbegrebet. Det afgørende i sagen var således, om opstaldning af bl.a. eksotiske dyr, der knytter sig til drift af en forlystelsespark, kunne anses for omfattet af begrebet "husdyrbrug". Ifølge lovforslagets bemærkninger er der fortsat tale om en bred forståelse af husdyrbegrebet, der bl.a. omfatter strudse og hjorte, og alle dyrearter er som udgangspunkt omfattet af loven.

Nævnet udtalte bl.a. følgende:
"Det fremgår af lokalplanen, at den overordnede idé med Arena Cirkusland er, at publikum får mulighed for at opleve cirkusrelaterede aktiviteter også om vinteren, hvor der ikke turneres. Af lokalplanen følger endvidere, at disse aktiviteter hovedsageligt består i at passe og træne dyrene. Forlystelsesparkens attraktion er derfor nært knyttet til den almindelige stalddrift og træning af cirkusdyr, der foregår på ejendommen om vinteren. De aktiviteter, der knytter sig til ejendommen som forlystelsespark er desuden fremtrædende. Nævnet finder på den baggrund, at dyreholdet falder ind under eller ganske må sidestilles med dyrehold i dyreparker og zoologiske haver, der undtages fra bekendtgørelsens regler.

Da ejendommen således er undtaget fra husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser, kan der ikke beregnes dyreenheder (DE) for dyreholdet. Husdyrbruget kan af denne årsag dermed ikke anses for omfattet af husdyrbruglovens begreb om "husdyrbrug," idet dette i husdyrbruglovens § 3, stk. 1, nr. 1, defineres som en ejendom, hvorpå der er et dyrehold af mere end 3 dyreenheder. Husdyrbrugloven finder således ikke anvendelse, jf. husdyrbruglovens § 2, stk. 1. Nævnet har herved lagt vægt på sammenhængen mellem husdyrbrugloven og husdyrgødningsbekendtgørelsen, samt formålet med den snævre undtagelsesbestemmelse i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 1, stk. 4.”

Formandsafgørelse af 28. november 2011, j.nr. : NMK-130-00038


  • Husdyrbruglovens § 2, stk. 1
  • Husdyrbruglovens § 3, stk. 1, nr. 1
  • Husdyrbrug
  • Cirkus