Nr. 67 - Husdyrbrugloven – principiel afgørelse om udvaskning af kvælstof til internationale naturbeskyttelsesområder

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i en sag om udbringning af husdyrgødning på arealer i oplandet til et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Ringkøbing-Skjern Kommune havde meddelt godkendelse efter husdyrbruglovens § 16 til udbringning af husdyrgødning på en ejendom ved Borris, Skjern. Kommunens afgørelse var påklaget til nævnet af Det Økologiske Råd.

Der var søgt om godkendelse til udbringning af husdyrgødning og dybstrøelse fra 548 dyreenheder (DE) på 392 ha af ejendommens arealer, der lå i oplandet til det internationale naturbeskyttelsesområde Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Kommunen havde ikke fundet anledning til at fastsætte skærpede vilkår vedrørende udvaskning af næringsstoffer fra arealerne.

Nævnet tog i forbindelse med sagens behandling stilling til to centrale elementer i Miljøstyrelsens digitale vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug – om nitratudvaskning til overfladevande og afskæringskriterier for skadevirkning af nitratudvaskning på internationalt beskyttede vandområder.

Indtil marts 2011 gik vejledningens afskæringskriterier for skadevirkning af nitratudvaskning på internationalt beskyttede vandområder ud på, at antal DE i det opland, hvor det ansøgte projekt ønskedes gennemført, ikke havde været stigende siden 1. januar 2007 (kumulationskriteriet), og at nitratudvaskningen fra det ansøgte ikke måtte overstige enten 1 % eller 5 % af den samlede nitratudvaskning fra det pågældende opland (kriteriet vedrørende det ansøgte i sig selv). I marts 2011 offentliggjorde Miljøstyrelsen en lempelse af vejledningens kumulationskriterium, hvorefter der som udgangspunkt kunne ses bort fra stigninger i antal DE på under 5 % sammenlignet med 2007-niveauet.

Nævnet tiltrådte for det første, at vurdering og regulering af nitratudvaskningen skal ske på grundlag af forskellen mellem udvaskningen i ansøgt drift og udvaskningen i en drift uden brug af husdyrgødning (den såkaldte ”plantebrugsmodel”).

Nævnets flertal tilsidesatte dernæst den lempelse af vejledningens kumulationskriterium, som Miljøstyrelsen offentliggjorde i marts 2011.
Mindretal på to ud af fem medlemmer.

På den baggrund stadfæstede nævnet kommunens afgørelse med tilføjelse af et vilkår om nedbringelse af kvælstofudvaskningen fra udbringningsarealerne.

Afgørelse af 24. november 2011, NMK-133-00068


  • Husdyrbrugloven § 16
  • Nitratudvaskning
  • Natura 2000-område