Nr. 68 - Husdyrbruglovens § 13 – hvornår anlæg på forskellige ejendomme skal vurderes samlet

Natur- og Miljøklagenævnet har i tre sager, om udvidelse af minkfarme, taget stilling til om anlæg placeret på forskellige ejendomme, var teknisk og forureningsmæssigt forbundne og derfor forudsatte en samlet tilladelse eller godkendelse efter husdyrbruglovens § 13. I de tre sager drev ansøgeren tillige andre minkfarme i samme område.

Det fremgår af nævnets afgørelser i de tre sager, at anlæg til husdyrproduktion på hver selvstændigt matrikulerede ejendom, som udgangspunkt skal vurderes hver for sig. For at anlæg til husdyrproduktion på to eller flere forskellige ejendomme kræver en samlet godkendelse/tilladelse efter husdyrbruglovens § 13, skal der være tale om et integreret produktionsfællesskab indrettet på en sådan måde, at det reelt ikke er muligt at beregne miljøpåvirkningen for hvert anlæg for sig. Et sådan produktionsfællesskab vil typisk kræve, at det teknisk ikke er muligt at drive husdyrproduktionen på ejendommene uafhængigt af hinanden.

I den ene sag fandt nævnet, at der skulle meddeles en samlet tilladelse, da der var en byggeteknisk sammenhæng mellem de to minkfarme. I de to andre sager fandt nævnet, at de omhandlede minkfarme skulle betragtes som selvstændige og adskilte i godkendelsesmæssig sammenhæng.

Formandsafgørelser af 23. december 2011, j.nr. NMK-130-00018 og NMK-130-00019
Formandsafgørelse af 1. februar 2012, NMK-130-00017


  • Husdyrbruglovens § 13
  • Minkavl
  • Enkeltanlæg
  • Husdyrbrug