Nr. 69 - Ny praksis - klagetidspunkt i sager om planer efter planloven, hvor der er udarbejdet en miljøvurdering og/eller en VVM-redegørelse

Nævnet har i en række afgørelser i november 2011 fastslået, at der ikke kan klages over en miljøvurdering efter miljøvurderingsloven eller en VVM-redegørelse efter VVM-reglerne, før den plan miljøvurderingen/VVM-redegørelsen knytter sig til er endeligt vedtaget.

Det betyder, at en klage over en miljørapport efter miljøvurderingslovens kapitel 3 eller over en VVM-redegørelse efter planlovens § 11g vil blive afvist, hvis den bliver indgivet på tidspunktet for offentliggørelsen af det pågældende forslag til kommuneplantillæg eller lokalplan.

Nævnet har ved sin vurdering af spørgsmålet bl.a. lagt vægt på følgende forhold:

  • planlovens og miljøvurderingslovens klageregler
  • hensynet til offentlighedsperioden i forbindelse med det pågældende planforslag, og
  • at planen måske ikke bliver vedtaget i den foreslåede form

På den baggrund har nævnet fundet det rigtigst, at klagesagsbehandlingen af en VVM-redegørelse og/eller en miljøvurdering først finder sted efter planen er endeligt vedtaget.

Ovennævnte praksis vedrører ikke sager hvor der efter miljøvurderingsloven er truffet afgørelse om, at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering (screeningsafgørelse), ligesom det heller ikke vedrører sager efter VVM-reglerne, hvor der er truffet afgørelse om, at et anlæg ikke er VVM-pligtigt (screeningsafgørelse).

Formandsafgørelse af 23. november 2011, j.nr. : NMK-34-00016


  • Planlovens § 11g
  • Klagetidspunkt
  • Miljøvurdering
  • VVM-redegørelse