Nr. 73 - Manglende retlig interesse i to sager efter Planlovens regler om detailhandel

A. Glostrup Kommune traf afgørelse om, at Metro Cash & Carry (Metro) i Glostrup Kommune forsat drev engrosvirksomhed. Denne afgørelse blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af De Samvirkende Købmænd på vegne af 5 forretninger beliggende i Glostrup. Det fremgik af sagens oplysninger, at der var ca. 700 meter i luftlinje mellem Metro og den klager der lå tættest på, samt at den korteste afstand ad vejene i området var ca. 1,5 km. De øvrige dagligvarebutikker, der klagede, var beliggende i længere afstand fra Metro. Ingen af klagerne var beliggende inden for det lokalplanområde, som Metro lå i.

B. Helsingør Kommune meddelte dispensation fra lokalplan 1.73 til etablering af værksted, centrallager, showroom og detailsalg. Afgørelsen var adresseret til P.O. A/S, der driver forretningskæden Punkt 1. Afgørelsen blev påklaget til nævnet af en anden forretningsdrivende. Det fremgik af sagens oplysninger, at der var ca. 1.100 meter i luftlinje mellem klagers forretning og Punkt 1. Ad vejene i området var den korteste afstand ca. 1.3 km. Klagers forretning var omfattet af en anden lokalplan.

Af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser fremgår bl.a.:

”Efter planlovens § 59, stk. 1 er enhver med en retlig interesse i sagens udfald klageberettiget til Natur- og Miljøklagenævnet efter lovens § 58.

Vurdering af spørgsmålet om klageberettigelse indebærer en konkret prøvelse af vedkommendes retlige interesse i sagen. Efter praksis tillægges begrebet ”retlig interesse” forskellig betydning afhængig af, hvad der klages over.

I relation til planers tilvejebringelse anses en ganske vid personkreds for klageberettigede, idet en tilknytning til det pågældende lokalplanområde som grundejer, beboer, arbejdstager eller erhvervsdrivende normalt anses for tilstrækkeligt. Det samme gælder lokale foreninger og interessesammen-slutninger m.v. med lokalt tilhørsforhold.

I andre typer plansager - som den foreliggende ….. - anlægges efter praksis en mere traditionel forståelse af udtrykket ”retlig interesse”.

Konkurrencemæssige forhold er ikke en interesse, der er værnet ved planloven (…).
….

En ideel interesse i overholdelse af lokalplaner er ligeledes ikke tilstrækkelig til, at den pågældende anses for klageberettiget.

Trafikale forhold i lokalområdet vil derimod kunne begrunde, at en klager har en individuel og væsentlig interesse i en sags udfald.

Spørgsmålet er herefter, om klagers beliggenhed i forhold til Metro/Punkt 1 medfører, at klager har en sådan tilknytning til lokalområdet, at der foreligger en individuel og væsentlig interesse i afgørelsen….”

Natur- og Miljøklagenævnet henviste herefter til, at klagerne var beliggende 700 og 1.000 m i luftlinje og 1,5 og 1,3 km ad vejene i områder, som ikke har nogen naturlig bebyggelsesmæssig eller planlægningsmæssig sammenhæng med det område, som de påklagede forretninger lå i.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at områderne i Metro-sagen var adskilt af en stor vej, og at klagers forretning i Punkt 1-sagen lå i et adskilt område, hvor trafikken til Punkt 1 ikke ledtes forbi.

Natur- og Miljøklagenævnet fandt på den baggrund, at klagerne ikke havde en sådan væsentlig og individuel interesse i sagernes udfald, at de var klageberettiget efter planlovens § 59.

Afgørelser af 18. oktober 2011, j.nr. NMK-33-00265
Formandsafgørelse af 7. december 2011, j.nr. NMK-33-00091


  • Planloven § 59, stk. 1
  • Klageberettigelse
  • Retlig interesse