Nr. 75 - Frastykning af bygninger fra en landbrugsejendom, der sammenlægges med en eksisterende landbrugsejendom

I Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer nr. 42 redegøres der for Naturklagenævnets afgørelse om, at bestemmelsen i planlovens § 36, stk. 1, nr. 1, hvorefter der ikke kræves landzonetilladelse til udstykning efter § 10, stk. 1 og 3, i lov om landbrugsejendomme til samdrift med en bestående landbrugsejendom, også kan anvendes, når jorden ikke fraskilles som en bygningsløs ejendom, men sammenlægges med ejerens bestående landbrugsejendom.

Natur- og Miljøklagenævnet er efterfølgende blevet opmærksom på, at der er en vis usikkerhed om den situation, nævnets afgørelse omhandler. Så vidt forstås knytter usikkerheden sig til sammenhængen mellem den matrikulære sammenlægning af landbrugsejendomme og frastykningen af bygningssæt, jf. det i afgørelsen anførte:

”På baggrund af hensigten med bestemmelsen og af lovbemærkningerne, hvoraf fremgår, at forudsætningerne brister, hvis samhørigheden med ejerens bebyggede ejendom ophører, samt at sammenlægning og arealoverførsel i øvrigt ikke forudsætter tilladelse efter planlovens landzonebestemmelse, finder Naturklagenævnet, at bestemmelsen i § 36, stk. 1, nr. 1, også må anvendes her, således at frastykning af bygninger på en landbrugsejendom, der sammenlægges med en anden landbrugsejendom, kan ske uden landzonetilladelsen, når frastykningen sker i forbindelse med sammenlægningen.”

Det fremhæves herved, at Naturklagenævnet med afgørelsen tog stilling til en sag, hvor der i samme matrikulære sag skete sammenlægning af flere landbrugsejendomme og frastykning af bygningssæt. Det er således en forudsætning, at udstykningen af bygningsparcellen sker i forbindelse med en sammenlægning af flere landbrugsejendomme, og at landbrugslovens regler om beboelsesbygninger og landbrugspligt i øvrigt er overholdt. Fraskillelse af et overflødiggjort stuehus eller andre boliger på en eksisterende landbrugsejendom, kræver tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1.


  • Planlovens § 36, stk.1, nr. 1
  • Udstykning