Nr. 78 - Ekspropriation til kildeplads – nødvendighedskravet ikke opfyldt

Københavns Energi (KE) fik i 2006 tilladelse til at etablere fire undersøgelsesboringer på Ny Havelse Kildeplads, bl.a. på vilkår af, at der højst måtte oppumpes 140.000 m³ grundvand i forbindelse med prøvepumpningen. Det var hensigten, at boringerne på sigt skulle udgøre en del af den nye kildeplads. I august 2009 anmodede KE Hillerød Kommune om at iværksætte ekspropriation i henhold til vandforsyningsloven med henblik på at muliggøre etablering af de fire undersøgelsesboringer samt ved positivt resultat erhvervelse af ejendomsret. Der blev sideløbende forhandlet med grundejer om en frivillig aftale. Der blev senere i august 2009 indgået erstatningsaftale med grundejer i forbindelse med etablering af undersøgelsesboringerne, hvorefter KE kunne etablere boringerne, inddrage midlertidigt vej- og arbejdsarealer m.v. Kommunen traf den 4. november 2011 afgørelse om ekspropriation for at sikre KE midlertidig råden over dele af de to ejendomme med prøveboringerne indtil disse enten overgår til permanente boringer, eller prøveboringerne nedlægges. Ejendommens ejer gjorde i klagen til Natur- og Miljøklagenævnet bl.a. gældende, at KE’s behov for prøveboringer allerede var opnået gennem de frivillige aftaler.

Natur- og Miljøklagenævnet udtalte bl.a.:
”Vandforsyningslovens hjemmel til ekspropriation skal administreres under hensyntagen til grundlovens § 73. På grundlag af praksis efter denne bestemmelse gælder en række almindelige betingelser, der skal være opfyldt ved en ekspropriation, herunder navnlig, at ekspropriationen skal være lovlig, nødvendig og tidsmæssig aktuel for realiseringen af ekspropriationsformålet i den konkrete situation.

I denne sag har KE indgået erstatningsaftaler med ejendommens ejer, som indebærer, at der kan etableres undersøgelsesboringer… Det fremgår af aftalerne, at arbejdet forventes påbegyndt i andet halvår 2009, men der er ikke angivet en dato for, hvornår arbejdet skal være afsluttet. Under hensyn til den lange periode, der på grund af vandplanlægningen vil gå, før vandindvindingstilladelse kan udstedes, har KE fundet det rigtigst, at aftalerne afløses af ekspropriation til råden, som svarer til aftalerne, for at give KE sikkerhed for fastholdelse af aftalerne, ligesom det vil give grundejer en ekspropriationserstatning, der står i forhold til den lange rådighedsperiode.

På denne baggrund er der er herefter foretaget ekspropriation, som har til formål at pålægge indskrænkninger i ejers rådighed...”

Natur- og Miljøklagenævnet har på baggrund heraf lagt til grund, at formålet med erstatningsaftalerne og ekspropriation er sammenfaldende i al væsentlighed, og at de rettigheder KE opnår ved ekspropriationen svarer til de rettigheder, KE allerede har opnået gennem erstatningsaftalerne.

Natur- og Miljøklagenævnet finder herefter, at kommunen gennem de frivillige aftaler midlertidigt har sikret de pågældende arealer til det omhandlede formål. Nævnet finder på denne baggrund ikke, at kravet om nødvendighed er opfyldt.”
Natur- og Miljøklagenævnet ophævede herefter kommunes afgørelse.

Afgørelse af 16. marts 2012 j.nr.: NMK-42-00232


  • Vandforsyningslovens § 37, stk. 1
  • Grundlovens § 73
  • Ekspropriation
  • Undersøgelsesboringer