Nr. 79 - I afgørelser efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordning kan kun indgå de kriterier, der følger af anmeldeordningen

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i en sag om afslag på anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 19f og § 19d til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stalde og anmeldelse af skift mellem dyretyper.

Kommunen havde vurderet, at alle forhold i anmeldeordningen var overholdt, men meddelt afslag og statueret godkendelsespligt med den begrundelse, at dyretrykket i det opland, som arealerne afvandede til, var stigende.

Nævnet ophævede kommunens afgørelse med henvisning til, at der ikke ved afgørelsen kunne lægges vægt på andre kriterier end de, der følger af anmeldeordningen. Hvis projektet lever op til alle betingelser, har anmelderen krav på at kunne gennemføre projektet, uden at skulle have en tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12. Afskæringskriteriet for nitrat til overfladevand er ikke en del af betingelserne for brug af anmeldeordningen.

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 19f, stk. 1, kan udvidelse af antal husdyr i eksisterende stalde finde sted efter anmeldelse til kommunen, hvis der ikke samtidig udføres ændringer, der kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i husdyrbrugloven. I stk. 3, er oplistet en række betingelser, der forudsættes opfyldt ved anmeldelse. Kommunen skal vurdere, hvorvidt det anmeldte overholder kravene i stk. 3 og på den baggrund træffe afgørelse i sagen, jf. stk. 6 og 7.

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 19d, stk. 1, kan skift mellem dyretyper i stalde finde sted efter anmeldelse til kommunen, hvis der ikke samtidig udføres ændringer, der kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i husdyrbrugloven. I stk. 2 er oplistet indenfor hvilke dyregrupper, det er muligt at skifte. I stk. 3 er oplistet en række betingelser, der forudsættes opfyldt.

Efter § 19e, stk. 2 og 3 vurderer kommunen, hvorvidt det anmeldte overholder kravene i § 19d og kan bringes til udførelse eller kræver tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugloven, jf. stk. 3.

Nævnet udtalte bl.a. følgende:
”Det følger således af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 19e, stk. 3, og § 19f, stk. 7, at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt det anmeldte kan bringes til udførelse på baggrund af en vurdering af, om betingelserne i de to anmeldeordninger er overholdt. Der kan således ikke ved afgørelsen lægges vægt på andre kriterier end de, der følger af anmeldeordningerne. Vordingborg Kommune har vurderet, at alle forhold i anmeldeordningerne er overholdt”.

Formandsafgørelse af 22. marts 2012, j.nr. NMK-134-00028


  • Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 19d og 19f
  • Anmeldeordningen